Otevřený dopis Cyrilu Svobodovi.

Milý příteli Cyrile,

 

se zájmem jsem si přečetl Tvůj rozhovor v Parlamentních listech, který se věnuje ratifikaci Istanbulské úmluvy. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cyril-Svoboda-o-Istanbulske-smlouve-K-nicemu-to-nezavazuje-nebezpecne-tendence-tam-nevidim-631975.

Musím se přiznat, že Tvoje vyjádření mě natolik překvapila, že jsem se rozhodl reagovat otevřeným dopisem. Úvodem bych měl asi uvést, že se známe mnoho let, máme přátelské vztahy a troufnu si říci, že až dosud jsme měli velmi podobné názory na základní společenské otázky.

 

Cyrile, vím, že jsi poradcem předsedy vlády Andreje Babiše a tudíž patří k Tvým povinnostem připravovat stanoviska pro rozhodování vlády a pana premiéra. I proto mne překvapil Tvůj názor na Istanbulskou úmluvu, neboť je opřen pouze a striktně o právní okolnosti. Vím, že se jedná o úmluvu Rady Evropy, která nevyžaduje úpravu naší legislativy, ale to neznamená, že ve svých důsledcích nebude mít vliv na naší jurisdikci a lze očekávat, že úmluva bude zneužívána různými zájmovými skupinami. Především však úmluva podprahově vnucuje myšlenku, že muži zpravidla vystavují ženy násilí a různému ponižování. To samozřejmě není pravda a případy násilí mužů na ženách či žen na mužích vůbec neříkají nic o tom, že by náš systém obdobné násilí připouštěl či toleroval. Ostatně, jsi excelentní právník a tak velmi dobře víš, že náš právní systém obsahuje dostatek právních norem, které ochraňují ty, kterým je ubližováno.

 

Cyrile, dovolím si uvést pár myšlenek, ale i citací z Istanbulské úmluvy, které ukazují, proč je úmluva špatná a nepřijatelná:

  • K čemu potřebujeme IÚ když náš právní systém dostatečně chrání ty slabší? Naše společnost striktně odmítá násilí na ženách a vlastně na komkoli a není tady žádná politická síla, která by prosazovala něco jiného. Proč tedy?
  • Citace z preambule IÚ „Násilí na ženách je projevem historicky nerovnocenného rozdělení síly mezi muži a ženami, které vedlo k dominanci mužů nad ženami a k diskriminaci žen muži, a k zamezení plnohodnotného rozvoje žen“. Konec citace. Rozdílnost v pohlaví není hlavním důvodem násilí. K násilí dochází i u stejných pohlaví. Příčinou násilí můžou být drogy, alkohol, psychické poruchy, stres apod. Muži a ženy spolu nevedou válku. Mají rozdílné úlohy při plození a výchově nových generací.
  • Článek 9 – Nevládní organizace a občanská společnost
  • „Smluvní strany budou uznávat, podněcovat a na všech úrovních podporovat činnost příslušných nevládních organizací a občanské společnosti, které působí v oblasti boje proti násilí na ženách, a zavedou účinnou spolupráci s těmito organizacemi.“
  • Článek 10 – Koordinační orgán  

„Smluvní strany určí či zřídí jeden nebo více úředních orgánů zodpovědných za koordinaci, provádění, kontrolu a hodnocení postupů a opatření k předcházení a potírání všech forem 7 násilí spadajících do působnosti této úmluvy. Tyto orgány budou koordinovat shromažďování údajů uvedených v článku 11, analyzovat je a rozšiřovat jejich výsledky.“

  • Článek 12 – Obecné povinnosti 

„Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“ 

  • Článek 27 – Oznamování 

Smluvní strany přijmou nezbytná opatření za účelem povzbuzení všech osob, jež se stanou svědkem spáchání násilného činu spadajícího do působnosti této úmluvy nebo jež mají oprávněný důvod se domnívat, že k takovému činu může dojít nebo že lze další násilný čin očekávat, aby to oznámily příslušným organizacím nebo úřadům.“ 

– Článek 66 – Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí

„Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (dále jen „GREVIO“) dohlíží na provádění této úmluvy smluvními stranami. 

  1. Členové GREVIO a další členové delegací, které budou provádět návštěvy států, jak je stanovuje čl. 68 odst. 9 a 14, budou požívat výsad a imunit stanovených v dodatku k této úmluvě.“

 

Cyrile, v rozhovoru uvádíš, že nebudou muset být přijímána žádná legislativní opatření. To tak úplně není, protože řada článku naopak požaduje právní úpravy. IÚ výrazně posiluje postavení genderových organizací, i když v dané zemi není genderem podmíněné násilí a státy je mají dostatečně financovat. Nevím, jak se vypořádáš s článkem 12. Z jeho znění mi hned naskočí, že zaniknou velikonoční zvyky, že bude snaha zcela minimalizovat představu, že především žena má u těch nejmenších dětí hlavní roli při péči o ně. To jsou ty stereotypy, které některým gender organizacím tak vadí, alu muži opravdu nemohou např. kojit.

 

Příteli, opravdu si myslíš, že článek 27 je tak nevinný? Článek jednoznačně vede k nesmyslnému udávání např. z důvodu hlučnější hádky mezi manželi. Nevím, jak budou udavači motivováni – asi jim bude někdo platit za udání. O expertním orgánu GREVIO, je asi zbytečné mluvit. Další nesmyslný orgán. Dovedu si představit jak do rodin, zaměstnavatelům a dalším institucím, budou posílány dotazníky na gender násilí, aby GREVIO mělo co špiclovat.

 

Zajímalo by mě, zda jsi při vytváření stanoviska přihlédl také k vyjádření České biskupské konference. Myslím si, že by mělo být pro Tebe vodítkem, protože Tě znám jako horlivého křesťana. Tvůj rozhovor na téma Istanbulská úmluva byl pro mě velké zklamání. Věřím, že příště mě zase třeba potěšíš.

S přáním všeho dobrého

Tvůj Václav Krása