Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dobrý večer

Autor trojovský
Předmět Dobrý večer
Dotaz

Chtěl bych se zeptat na postup zaměstnavatele.

 

 

Mám sluchovou vadu!

 

U zaměstnavatele pracuji od roku února 2006

 

 

.Na preventívní kontrole v roce 2010( i před), stráta sluchu vlevo 43,3.% vpravo 31.1% celkem 34,5%.

 

V roce 2012 Vlevo 83,9% vpravo 35% . celkem 47,32%.

 

Ted jsem po operačním zákroku na levém uchu ze

strátou na levém uchu 85,8% pravé 46,2% celkem 56,1%

 

Vzhledem k neůspěšné operaci budu nucen nosit naslouchátko.

 

Práce v hluku 2. nerizikové kategorii je akceptována .

 

 

Já se ted dozvědel že pracuji ve 3 kategorii a v této kategorii jsem celou dobu pracoval.

 

Chci se zeptat jestly se zaměstnavatel vědomě podílel na mém zhoršení zdravotního stavu

 

Údajně moje poškození sluchu nesouvisí s pracovním zařazením a na OCh zP mě neposlali.

 

Po skončení PN jsem byl na mimořádné preventivní kontrole a a opět jsem schopen pracovat ve 2 kategorii hluku .

Níní mě přeřadily na pracovní pozici jako vazač na lakovně a mám pocit že chtějí docílit toho abych sám podal výpověd .

 

Požádal jsem si o ČID.

Průkaz ZTP na doporučení ORL ambulance abych mohl řídit auto .

 

Předem vám děkuji za informaci .

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Trojovský, 

 pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz, neboť jsem na NRZP ČR specialistou na zdravotnickou problematiku. Odpověď na Váš dotaz není vůbec jednoduchá. Zásadní otázkou je prokázat, zda, když jste k zaměstnavateli nastupoval v únoru 2006, nebyla Vaše sluchová vada, o které píšete, již stejného rozsahu, jako cca v roce 2010 a před ním (nutno doložit lékařským potvrzením). Dále též skutečnost, zda jste zaměstnavateli oznámil (nejlépe písemným, lékařským potvrzením), že můžete pracovat v hluku pouze v zaměstnání 2. kategorie. Příp. jestli jste absolvoval vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání a závodní lékař Vám tuto skutečnost (zaměstnání pouze ve 2. kategorii z pohledu hluku) uvedl do podmínek přijetí (podmínek za kterých jste schopen práci vykonávat). V neposlední řadě též záleží na skutečnosti, zda již při Vašem nástupu do práce bylo Vaše zaměstnání hodnoceno jako práce 3. kategorie, či bylo překvalifikováno až postupem času. Pokud pak bylo prací 3. kategorie od počátku, zda tomu tak bylo pro nadměrný hluk, nebo z jiných důvodů. Tyto skutečnosti by nejspíš nejlépe dokázal zhodnotit závodní lékař, kterého navštěvujete za účelem pracovnělékařských prohlídek.

Pokud jde o zaměstnavatele, který s Vaším zdravotním hendikepem neměl žádnou předchozí souvislost a nastupoval jste tudíž do nového zaměstnání, ucházel jste se u něho nejspíš o místo, u kterého jste věděl jaká je tam pracovní náplň a co budete dělat. Pokud jste zaměstnavateli předložil své posouzení zdravotního stavu, bylo by od něj správné, aby si u Vás nechal provést vstupní lékařskou prohlídku a na jejím základě by Vás pravděpodobně vůbec neměl přijmout do zaměstnání, na uvedené pracovní místo, pokud pro něj nesplňujete zdravotní předpoklady (pokud by v tomto případě šlo o 3.kategorii z pohledu hluku).  V roce 2006 však ještě nebyla povinnost vstupní lékařské prohlídky tak striktně v zákoně zakotvena, jako je tomu od dubna 2012. Tehdy se vstupní lékařské prohlídky striktně vyžadovaly pouze u některých, fyzicky, či psychicky náročných zaměstnání, apod.  Takto tedy vlastně nechal zaměstnavatel samotné rozhodnutí na Vás.

V případě, že by Vás zaměstnavatel zaměstnal od počátku na místě, které jste neměl, vzhledem ke své sluchové vadě vůbec vykonávat a byl o tom od Vás, či od lékaře řádně informován, může být spoluzodpovědný za zhoršení Vašeho sluchu. Nebyl byste totiž od počátku pro takové zaměstnání zdravotně způsobilý a neměl by Vás vůbec do práce přijmout. Pokud zaměstnavatel informován nebyl, odpovědný není a naopak Vy byste porušil, závažným způsobem ZP a tato skutečnost může být důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Otázkou však je a hraje to významnou roli, nakolik by se Vaše vada horšila sama od sebe, svým vývojem, i bez práce ve Vašem současném zaměstnání, či by se nehoršila. (Zjednodušeně – zda by se nemohla stejně zhoršit i bez Vaší současné práce.) To znamená, přestože jste pracoval v práci 3. kategorie, do této kategorie mohla být práce zařazena vzhledem ke zcela jiným pracovním podmínkám (nikoliv kvůli hluku) a Vy jste, z pohledu hluku, mohl pracovat v zaměstnání 2. kategorie. Na tyto otázky ale může odpovědět opět jen závodní lékař, či soudní znalec v oboru. Já tyto okolnosti, ze svého pohledu posoudit neumím.

Pokud jste ovšem byl po skončení pracovní neschopnosti přeřazen na jiné pracoviště, může to být z toho důvodu, že podstatně méně slyšíte a Vaše stávající práce vyžaduje, z pohledu pracovní bezpečnosti, od pracovníků lepší sluch. Ve Vašem dotazu je tedy mnoho nejasností, které je velmi obtížné, z mojí pozice, zhodnotit. Pokud tedy máte podezření na zhoršení Vašeho sluchu vinou Vaší práce a zanedbáním povinnosti zaměstnavatele, nezbude Vám nic jiného, než se znovu obrátit na závodního lékaře, u kterého absolvujete pracovnělékařské prohlídky, neboť ten je kompetentní situaci ze všech pohledů zhodnotit a musíte mu položit cílené otázky týkající se souvislosti zhoršení Vašeho sluchu v souvislosti s vykonávanou prací. Ten by si mohl, v případě pochybností, vyžádat posudek specializovaného lékaře. Poté by měl vydat v této věci písemný posudek na Váš zdravotní stav.

Postup je takový, že se musíte obrátit na svého zaměstnavatele, aby požádal svého závodního lékaře o Vaši mimořádnou pracovní prohlídku, neboť bylo při řádné pracovnělékařské prohlídce zjištěno závažné zhoršení Vašeho sluchu. Proti výsledku tohoto pracovnělékařskému posudku, pokud by se Vám nelíbil, je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, návrh na jeho přezkoumání. Má-li  posuzovaná  osoba  nebo  osoba, které uplatněním lékařského posudku  vznikají  práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný,  může  do  10  pracovních  dnů  ode  dne jeho prokazatelného předání  podat  návrh  na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Návrh  na  přezkoumání  lékařského  posudku  nemá odkladný účinek, jestliže  z  jeho  závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž  byla  posuzována,  zdravotně  nezpůsobilá,  zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Pokud se dotazujete na to, tak Vaše žádosti o ČID, či průkaz ZTP nemají pak s touto problematikou žádnou souvislost.

Uplatnění jakéhokoliv odškodnění z titulu zhoršení Vaší sluchové vady na zaměstnavateli je velmi sporné a je otázkou, co se povede a jak prokázat. Na zhoršení Vašeho zdravotního stavu současně totiž pravděpodobně nesete výrazný podíl. Pokud jste nastoupil do práce, která byla evidentně nad Vaše aktuální, zdravotní možnosti, měl jste na to, nejlépe písemně, svého zaměstnavatele upozornit a žádat práci lépe odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu. Pokud by se tak nestalo, i Vy jste měl možnost podat z tohoto důvodu výpověď. Předpokládám, že ani jedno jste neučinil. Proto vidím nyní jako obtížné odškodnění žádat. Je však možné ještě se nechat posoudit, zda u Vašeho zdravotního poškození nejde o nemoc z povolání. Zde by Vám jisté nároky vyplývaly.

Protože jde o velmi složitou problematiku a je nutné posoudit všechny doklady, termíny a konkrétní okolnosti případu, vřele Vám doporučuji se v uvedené věci obrátit na některou z Advokátních kanceláří ve Vašem okolí a s ní Váš případ dopodrobna konzultovat. Pokud by zde, po posouzení, mohly nějaké Vaše nároky vyplývat, uvedená AK již bude vědět jak je uplatnit. Vy sám byste totiž, s ohledem na složitost causy, stejně nejspíš nebyl schopen své nároky řádně uplatnit.

Závěrem bych Vám rád popřál jménem svým i jménem pana předsedy Krásy úspěšná jednání.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR – specialista na zdravotnictví