Informace týkající se sociálního lůžka

Dobrý večer pane Krása, chci Vás požádat o zodpovězení  mých dotazů, které se týkají sociálního lůžka. 1/  Zajímá mě délka pobytu na sociálním lůžku ve zdravotnickém zařízení, zda je daná zákonem, pak mě zajímá paragraf, který ji upravuje nebo záleží na konkrétním zdravotnickém zařízení, které poskytuje tuto službu? 2/ Sociálního lůžka ve zdravotnickém zařízení může využít osoba, která předtím ležela v stejném zdravotnickém zařízení, které tuto službu nabízí na akutním lůžku, poté na ošetřovatelském lůžku např. LDN, kde je pobyt omezen 3 měsíci a po propuštění se nemá kde vrátit nebo ji péči nemá kdo zajistit  nebo to může být i osoba, která příjde z jiného zdravotnického zařízení, kde prošla všechna lůžka jako je zdravotní, ošetřovatelské a sociální lůžka nemají? Myslím se, že všechna zdravotnická zařízení nejsou poskytovatelé této sociální služby. 3/ Jak postupovat v případě, že se jedná o osobu, která pobírá dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí? Stačí, že tato osoba se prokáže potvrzením příslušného úřadu, že je v hmotné nouzi a je zbavena povinnosti platit regulační poplatky. Je-li její pobyt delší než 3 kalendářní měsíce, zastaví příslušný úřad výplatu příspěvku na živobytí. Toto se týká pobytu např. v LDN, poté byl následoval překlad na sociální lůžko. Příslušný úřad dnem překladu na sociální lůžko obnoví výplatu příspěvku na živobytí, kterou by vyplácel zase po dobu 3 kalendářních měsíců a u delšího pobytu by dávku znovu zastavil nebo se na osobu hledí jako by pobyt ve zdravotnickém zařízení nepřerušila a tím pádem nemá nárok na příspěvek na živobytí? 4/ Ještě jedna cílová skupina osob - a placení sociálního lůžka. Jak je to s úhradou za pobyt a stravu u osoby, která je a/ uznána plně invalidní, ale bez nároku na výplatu důchodu (nemá odpracované roky), b/ není zaměstnaná, není v evidenci ÚP, nemá přiznaný důchod? 5/ Je podmínkou u pobytu na sociálním lůžku - konkrétní stupeň závislosti příspěvku na péči? Setkala jsem se s tím, že v některém zdravotnickém zařízení, požadovali přímo přiznaný stupeň č. III., IV. 6/  Musí být ve smlouvě o poskytnutí služby mezi poskytovatelem a uživatelem zahrnut požadovaný cíl poskytnuté služby, nevím, jak to lépe nazvat? Děkuji Vám za odpověď. Doufám jen, že mé dotazy byly srozumitelné. Karin Kokotková
 
Karin Kokotková

Vážená paní Kokotková,

1)      Délka pobytu na sociálním lůžku ve zdravotnickém zařízení není omezena časově vymezenou lhůtou ale je upravena takto: do doby, než je zabezpečena v potřebné míře péče o osobu mimo zdravotnické zařízení. Situace je upravena § 52 zákona č. 108/2006 Sb.

2)      Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují výhradně osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale nejsou dostatečně soběstačné a další péče není dosud zajištěna. Jinak se osoba vrací tam, odkud přišla. V případě potřeby musí tuto službu zajistit nebo zprostředkovat každé lůžkové zdravotnické zařízení.

3)      Pokud se osoba prokáže potvrzením o tom, že je osobou v hmotné nouzi, regulační poplatky neplatí. Potvrzení nesmí být starší jednoho měsíce, tzn. je třeba každý měsíc vyzvednout a doložit nové. Poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení není bráno jako pobyt ve zdravotnickém zařízení ale v zařízení sociální péče. Tzn. Přechod z LDN na „sociální lůžko“ nelze vnímat jako pokračování pobytu ve zdravotnickém zařízení (hospitalizace).

4)      Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. V případě, že tyto osoby nejsou a není ani vlastní příjem,  pobyt ani strava se nehradí.

5)      Podmínkou poskytování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče není konkrétní stupeň závislosti, ale zdravotní stav, kdy osoba není schopna se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.

6)      Smlouva o poskytování sociální služby má tato povinné náležitosti:

·        označení smluvních stran,

·        druh sociální služby,

·        rozsah poskytování sociální služby,

·        místo a čas poskytování sociální služby,

·        výši úhrady  a způsob jejího placení,

·        ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,

·        výpovědní důvody a výpovědní lhůty,

·        dobu platnosti smlouvy.

Vše ostatní je nepovinné.

S pozdravem.

Václav Krása