nepřiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

Dobrý den, mam takový dotaz. požádal jsem si o příspěvek na schodolez .LPK OSSZ mne to zamítla a tak jsem dal odvolačku .LPK MPSV mne to také zamítla nemám prý těžkou vadu nosného nebo pohybovéjho ustrojí charakteru dlouhodobě nepříznivého stavu.Přes vščechny lekařské zpravy je rozhodnuto naopak. Podle kurtského stupnice jsem posuzován na 7,5-8 zlepšení nelze předpokládat vzhledem k dlouhotrvajícím obtížím spíše zhoršení. Doporučuji schodolez Používám elektrický invalidní vozík a schody zdolávám op kolenou nebo po zadku popřípadě s pomocí přátel .K rodině se nedostanu tam už je schodů moc .Je nějaká obrana dále .Přes všechno mne nedávno na 9 měsíců vzala posudkářka průkaz ZTP/P Děkuji za radu .Ohledně odvolání či případná žaloba. Nejsou absolutně brány na zřetel lékařské zprávy a jedná se jen na pokyn jedné osoby .Ještě jednou děkuji Václav
 
Václav
V??en? pane V?clave, m?te je?t? jednu mo?nost, a to podat spr?vn? ?alobu, kter? se pod?v? ke Krajsk?mu soudu. Spr?vn? ?alobu mus?te podat do 60 dn? od doru?en? rozhodnut? o zam?tnut? Va?eho odvol?n?. U spr?vn? ?aloby se neplat? ??dn? poplatky a nemus? V?s zastupovat advok?t. Do spr?vn? ?aloby sta?? napsat, ?e nesouhlas?te s rozhodnut?m odvolac?ho org?nu, proto?e odvolac? org?n nevzal v ?vahu v?echny okolnosti Va?eho zdravotn?ho stavu. Je mi to v?ak divn?, ?e kdy? jezd?te na voz?ku, ?e nem?te n?rok na schodolez. S pozdravem V?clav Kr?sa Budu r?d, pokud mi rozkliknete reklamu na m?m webu www.vaclavkrasa.cz. D?kuji