posudek o invaliditě až po správní žalobu

Dobrý den . Tak jsem si prošol LPK,námitkou atěd správní žaloba? Dnes jsem už na vozíku ,ale pořád jsem schopen.dělat snad i zedníka na lešení.Nadsázka. Moc děkuji za Vaši pomoc již dříve. Účastník není schopen těžké ani středně těžké fizické prácese zvedáním těžkých břemen spojených s dlouhou chůzí,v nepříznivých podmínkách.Je schoprn lehké práce s dodržením výše uvedených omezení. Nánitkové žízení proběhlo : 1 dotaz zda jsem před 22lety dělal v plzňi na operačních sálech, 2.zde jsem podával stížnost na postup lekaře pana Víchy ?nemohl jsem si vsponenout a ,když sem se zeptal jakou stížnost tak mu řekla :že jsme dospěli at s ní nedělám blbce.Zhruba probráno co mi je velký uškleb s dotazem zda se musím stále samocévkovat.Ještě mne sjela za nepořádek ve svém šanonu k mému případu .Je jasné že posudek celou dobu ležel už hotovej na stole. Moji přítelkyni hned na začátku vykopla že pokud nejsem nesvéprávný tak u jednání nemá co dělat.Něco podobného jsem čekal a pro svoji ochranu jsem si celé 14nimutové jednání nahrál.Nakonec mi není doporučeno podávat správní žalobu ,ale zakázat mi to nemůže. Opravdu jsem si v životě nepřal nic jiného než pobírat důchod a mít takové problémy.Ještě jsdnou moc dík a pěkný den.
 
Vašek

Dobrý den pane Vašku,

doporučiji Vám, abyste podal správní žalobu. Posílám Vám její vzor. Musíte ji poslat do 60-ti dnů po obdržení zamítnutí námitky. U správní žaloby se neplatí poplatky a ani Vás nemusí zastupovat advokát. Správní žaloba se podává ke krajskému soudu. Dále bych Vás chtěl požádat o to, abyste mi poslal na adresu v.krasa@nrzp.cz údaje na Vás a případně souhlas, že bychom mohli tuto věc zmedializovat. Pokud máte nahrávku, tak je to skutečně velmi autentické. Novináře by to určitě zajímalo. Napište mi jak jste se rozhodl.

S pozdravem

Václav Krása

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Aktuálním projektem je sbírka na elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, které lékaři ve dvou letech diagnostikovali Spinální muskulární atrofii. Cílem je vybrat pro Klárku částku ve výši 180.000 Kč. Více o Klárce na www.klarcinblog.cz. Pojišťovny nechtějí přiznávat elektrický vozík dětem mladším deseti let.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9