Hrazená doprava do lázní

Pro JUDr. Zdeňka Žižku:... Pro úplnost dodávám, že VZP ČR může hradit pacientovi, který je imobilní a nemá jinou, srovnatelnou možnost dopravy i jeho dopravu do lázní. A to buď sanitním vozem, nebo i soukromým vozidlem, které ale sám pacient nemůže řídit. V případě dopravy soukromým vozem je nutné vyplnit cestovní příkaz, který Vám vystaví lázně předepisující lékař a potvrdí ho samotné lázně. Poté ho předáte na zdravotní pojišťovnu k úhradě. Tohle jsem našla v dotazech. Co znamená, že pacient nemá jinou, srovnatelnou možnost? S čím srovnatelnou? Imobilní osoba (ZTP/P), která potřebuje doprovod do lázní a potřebuje i další pomůcky - náhradní mech.vozík, mobilní zvedák na přesun z vozíku a pod., je typ pacienta, kterému pojišťovna proplatí cesťák? Přestože vlastní upravený vůz, aby se vůbec někam přepravil? Děkuji za odpověď. Příjemné dny přeje Petra
 
Petra

Dobrý den paní Petro,

k Vašemu doplňujícímu dotazu sděluji následující. Ve své původní informaci jsem měl na mysli dopravou srovnatelnou např. přepravu vozidlem některého z pobytových zařízení, ve kterém pojištěnec cestující do lázní trvale pobývá, nebo situaci o které mluví zákon, tj. pokud jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

K Vašemu dalšímu dotazu doplňuji, že problém jsem velmi podrobně vysvětlil. Nárok nevzniká pojištěnci automaticky na základě toho, že je držitelem průkazu ZTP/P, potřebuje využívat služeb průvodce, nebo potřebuje přepravit do lázní souběžně s ním pomůcky. Nárok na úhradu cestovního příkazu posuzuje výhradně ošetřující lékař pojištěnce a to na základě jeho aktuálního zdravotního stavu v den jeho přepravy. Lékař zde řeší stejné zásady, jako při předpisu a úhradě přepravy sanitním vozem. To znamená, zda je pojištěnec s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav schopen přepravy hromadnou dopravou či nikoli. Nutnost souběžné přepravy pomůcek společně s pojištěncem (vozíku, zvedáku a dalších) v tomto rozhodování nehraje vůbec žádnou roli. Jak jsem již jednou uvedl, zdravotní pojišťovna hradí výhradně zdravotní důvody přepravy. Nemůže hradit přepravu pomůcek. Tuto přepravu si musí pacient zajistit jiným způsobem, např. komerční dopravou.

Při úhradě cestovního příkazu může být pojištěnec přepravován i vlastním upraveným vozem, pouze tento vůz nemůže sám řídit. Musí být přepravován jinou osobou jako řidičem, byť třeba i ve vlastním voze. Má se totiž za to, že zdravotní stav pojištěnce – pacienta je takový, že mu neumožňuje vozidlo řídit vlastními silami.  Takováto doprava se považuje za srovnatelnou dopravu s dopravou sanitním vozem.

Pro úplnost a Vaši přesnou představu Vám přikládám tu pasáž zák. č. 48/997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, které se přepravy týká:

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

§ 36

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

(2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

§ 37

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

Věřím, že takto je pro Vás má informace již zcela jasná.

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku