Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Středoevropská iniciativa – setkání ve Waršavě.

17.11.2009, 15:24   |  

Středoevropská iniciativa je volné sdružení představitelů osob se zdravotním postižním z Polska, Slovenska a České republiky. Původně se počítalo i s účastí zástupců z Maďarska, ale postupem času se ustálilo současné uskupení. Iniciativa byla založena na počátku letošního února při setkání v Turčianských Teplicích, kde byly podepsány zakládací dokumenty. Slovensko a Českou republiku reprezentují ve Středoevropské iniciativě představitele Národních rad a dalších sdružení, jako je na české straně například Evropský institut pro udržitelný rozvoj nebo občanské sdružení Trianon. Polsko zastupují převážně poslanci polského sejmu například pánové Filip Libický nebo Marek Plura a dále polské sdružení Trianon. Polské zastoupení je dáno především skutečností, že Polská národní rada osob se zdravotním postižením je v zemi téměř neznámá. Polský sejm je pro nás zajímavý tím, že je zde poměrně významná skupina poslanců se zdravotním postižením, kteří vytváření zajímavé lobby prosazující zájmy lidí se zdravotním postižením.

Středoevropská iniciativa vznikla v době českého předsednictví v EU a za cíl si vytkla následující úkoly – komparace legislativy zemí sdružených v iniciativě a hledání nejlepších řešení k jednotlivým problémům, které zdravotní postižení přináší. Prosazovat společně změny v evropské legislativě, které by měly konkrétní dopad na osoby se zdravotním postižením v evropském prostoru. Zaměřit se na prosazení myšlenky odstranění všech bariér, které brání volnému cestování lidí se zdravotním postižením. Posledním společným cílem je prosazování společných projektů. V současné době je tím společným projektem Euroklíč.

Druhé setkání Středoevropské iniciativy se uskutečnilo v Praze v rámci dvoudenní mezinárodní konference „Evropou bez bariér“, která se uskutečnila jako jedna z oficiálních doprovodných akcí našeho předsednictví v EU. Jednání se tentokrát účastnili také kolegové ze Švédské asociace osob se zdravotním postižením.   Hlavním námětem jednání iniciativy bylo volné cestování v tzv. Schengenském prostoru. Tak zvaný Schengenský prostor pro osoby se zdravotním postižením dosud neexistuje. Podařilo se nám pouze odstranit hraniční čáry. Postižení lidé sice využívají ve svých zemích různé podpory, ale ty nejsou akceptovány jinými státy EU. Jde o různé průkazy, které opravňují cestující k parkování a stání na vyhrazených místech, k vjezdům do zakázaných prostorů apod. Prostě ostatní státy tyto „úlevy“ cizincům neuznávají. Těchto rozdílností je mnoho a stěžují cestování OZP po Evropě.

Poslední jednání Středoevropské iniciativy se uskutečnilo ve Waršavě ve dnech sedmého až devátého října letošního roku. Vlastně se jednalo pouze o dvoustranné setkání, protože kolegové ze Slovenska se jednání nemohli účastnit. Naše delegace byla hostem polských poslanců ze skupiny pro problematiku osob se zdravotním postižením, které předsedá pan poslanec Marek Plura. Hlavního politického jednání se kromě naší delegace a polských poslanců účastnila paní ministryně rovných příležitostí Elžbieta Radziszevská, představitelé polského ministerstva sociálních věcí, předseda Polského fondu rehabilitace osob se zdravotním postižením, zástupci kanceláře polského prezidenta Kaczynského. Organizace polských zdravotně postižených byly zastoupeny pouze jedním subjektem, který soustavně  spolupracuje s polskými poslanci a dalšími státními institucemi. Z kontextu jsme pochopili, že se jedná o obdobu našeho Svazu tělesně postižených v ČR.

Na tomto jednání byla dohodnuta dvě témata, která budou dále rozpracována a budeme se jim věnovat po delší dobu. Prvním tématem je příprava předsednictví Polska v EU, které se uskuteční v II. pololetí 2011. Druhým tématem je realizace projektu Euroklíč v Polsku. Všichni představitelé jednoznačně prohlásili, že si přejí, aby v rámci polského předsednictví byla problematika zdravotního postižení jednou z prioritních agend. Především projevili zájem posunout otázku sjednocení průkazů, které umožní, všem občanům se zdravotním postižením v členských zemích EU, jednotný přístup při cestách po dálnicích, používání vyhrazených parkovišť, apod. Myslím si, že je to téma budoucnosti a polští představitelé to také tak cítili.

Další dny jsme byli přijati státním tajemníkem Kanceláře prezidenta polské republiky Pavlem Wypychem, který na naši počest uspořádal slavnostní oběd. Pan Wypych potvrdil stanovisko vládních představitelů, že Polsko bude usilovat, aby problematika zdravotního postižení se stala jedním z témat polského předsednictví.  Na závěr našeho pobytu v hlavním městě Polské republiky jsme jednali s panem Wojcechem Skybou, předsedou Polského fondu rehabilitace osob se zdravotním postižením. Fond je tvořen odvody zaměstnavatelů za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V Polsku činí toto procento 6 % u zaměstnavatelů nad 25 zaměstnanců. S panem Skybou jsme již dohadovali konkrétní možnosti realizace projektu Euroklíč. Velmi příjemné bylo slyšet od pana Skyby, že nevidí problém ve financích, těch, že je relativně dost. Jaký rozdíl proti naší skutečnosti.

Další setkání Středoevropské iniciativy se uskuteční v Polském Těšíně v první polovině prosince 2009, kde by již mělo dojít k podpisu smlouvy o společné realizaci projektu Euroklíč a k dalšímu upřesnění zadaných témat. Při jednání s polskými představiteli jsem čím dál nabýval přesvědčení, že pro ně je téma zdravotního postižení skutečně vážným tématem a považují je za jednu ze svých priorit. Je tu znatelný rozdíl proti situaci v naší zemi, kdy téma problematiky osob se zdravotním postižením musí být našim politikům vnuceno. Sami se tohoto tématu neujmou, a pokud se tak stane, tak jen k nějaké populistické větě o solidaritě apod.

Na závěr si dovoluji poděkovat panu Jarkovi Dembinnýmu a občanskému sdružení Trianon, kteří v Polsku odvedli obrovskou práci při přípravě naší návštěvy ve Waršavě a zajistili setkání s mnoha zajímavými lidmi.