Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

zkrácený úvazek

Autor Amy
Předmět zkrácený úvazek
Dotaz

Dobrý den,dočetla jsem se Vaší odpověď kde říkáte,že práci přesčas lze nařídit i u zkráceného úvazku.

Nerozumím,my jsme toto řešili a dočetli jsme se něco jiného,jak to tedy je??

viz "Zaměstnavatel, který chce, aby lidé zůstávali v práci déle, než jim smí nařídit, se musí na výkonu přesčasové práce se zaměstnanci dohodnout. O své vůli jim takový přesčas nařídit nemůže. „Vždy musí jít o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firma přitom nemůže pracovníka postihovat za to, že k další práci přesčas nad uvedené limity nedá souhlas,“ upozorňuje právnička Eva Dandová. „ Dohoda nemusí být písemná, lze ji uzavřít i ústně, například na týden nebo měsíc, tedy na dobu určitou. Nebo i na dobu neurčitou,“ doplňuje mluvčí MPSV.
Praxe potvrzuje, že zaměstnavatelé ani zaměstnanci mnohdy nerozlišují rozdíl mezi tím, kdy lze přesčas nařídit a kdy již musí jít o dohodu obou stran. „Zaměstnavatelé často chybují v tom, že kalkulují s nařizováním práce přesčas přímo do rozvrhu směn, což je špatně,“ upozorňuje právnička Eva Dandová. „Práce přesčas se nerozvrhuje, lze ji konat jen výjimečně,“ poznamenává Štěpánka Filipová.
Často se chybuje i v tom, že zaměstnavatel chce nařizovat práci přesčas pracovníkovi, který má zkrácený úvazek..Zaměstnancům s kratší pracovní dobou práci přesčas nařídit nelze. Záleží jen na nich, zda budou s přesčasem souhlasit a chtít si tím přivydělat,“ říká Eva Dandová."

děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážená paní,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR k zodpovězení.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda NRZP, pan Bc. Václav Krása mi předal Váš mailový dotaz k vyřízení.

S informacemi uvedeném ve Vašem mailu souhlasím.

Prací přesčas je podle ustanovení § 78 odst. 1, písm. I, zákoníku práce, práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tuto hranici může zaměstnavatel požadovat práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem. I v tomto případě však počet hodin práce přesčas nesmí v průměru přesáhnout 8 hodin týdně.

U zaměstnanců, kteří mají individuálně sjednánu kratší pracovní dobu, je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit, je možné ji s nimi pouze dohodnout.

V případě, že zaměstnanec napracovává práci konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu jeho zaměstnavatel poskytl na základě jeho žádosti, tak se o práci přesčas nejedná.

Současně se za práci přesčas nepovažuje vykonávaná práce zaměstnance na základě jeho vlastní iniciativy.

Ze zákona může zaměstnavatel práci přesčas nařídit pouze z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. V den nepřetržitého odpočinku může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech: naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, při živelných událostech a v jiných obdobných mimořádných případech, práce nutné se zřetelem na uspokojení životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva, práce v dopravě, krmení a ošetřování zvířat.

Zaměstnanci přísluší za práci konanou přesčas příplatek k dosažené mzdě nebo náhradní volno.

Podle ustanovení § 114 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za práci přesčas mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a dále příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku. Zákonem je tedy stanovena pouze minimální výši příplatku, v kolektivní smlouvě může být však stanovena i vyšší hodnota.

Druhou možností je dohoda zaměstnavatele a zaměstnance na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. Když se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas, tak potom zaměstnanci příplatek nepřísluší a obdrží pouze dosaženou mzdu. Náhradní volno je však potřeba poskytnout v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době. V opačném případě přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek za práci přesčas.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr