Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Pomoc

Autor Jaroslav Bobčík
Předmět Pomoc
Dotaz Dobrý den chtěl bych poprosit o radu. Jsem po pracovním úrazu - invalida II. stupně a pobírám rentu. Našel jsem si práci na 4 hodiny denně za 6.000,- Kč měsíčně. Původní renta cca 4.300,-Kč čistého byla snížena cca na 3330,-Kč čistého (což v součtu neodpovídá výdělku před úrazem) z odůvodněním že není uvedeno že nemůžu pracovat víc hodin (můj zdravotní stav, omezená hybnost dolních končetin, nutnost práce v sedě, bez přetěžování páteře, práce ve vynucené poloze, práce v chladu, potvrzení lékaře). A teď mi nastal problém, zemřel jediný majitel a jednatel společnosti, tím pádem nemám od koho dostat výpověď, bez ukončení pracovního poměru nebudu zaregistrován na PÚ a tím pádem nemůžu uplatnit své nároky. Navrhl jsem (Kooperativě) že podám - Okamžité zrušení pracovního poměru – důvod neproplácení mzdy, ale bylo naznačeno že výpověď z mé strany by ovlivnilo výši renty. Jak mám postupovat? Děkuji za odpověď. Jaroslav Bobčík

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Bobčíku, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Pokud byl u Vás prokázán pracovní úraz s následnou invaliditou II. stupně (tzn., že Váš pokles pracovní schopnosti se pohybuje v rozmezí o 50 – 70%), mám za to, že u Vás k poklesu renty může dojít ze dvou důvodů. Prvním důvodem je valorizace Vašeho invalidního důchodu, neboť při výpočtu renty při všech jejích valorizací se vychází z aktuální výše invalidního důchodu, který se odečítá. Zjednodušeně řečeno, čím vyšší invalidní důchod pobíráte, a čím méně je základ pro výpočet renty valorizován, tím více se Vám renta snižuje.

U vás, ale pravděpodobně, podle toho, co píšete, spíše přichází v úvahu druhý důvod snižování renty a důvody uvedené v § 271b, odst. 4) a 5), zákoníku práce, kde se říká, že od výše renty je nutné odečítat i částku, kterou si poškozený bezdůvodně nevydělal nebo opomněl vydělat. Přesné znění uvedených odstavců zákoníku práce Vám přikládám:

„(4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci.

(5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat.“

Tomuto důvodu by svědčila i argumentace pojišťovny, že můžete pracovat více hodin. Bránit se tomuto snížení můžete poukazem na výši Vašeho poklesu pracovní schopnosti (v procentech uvedených v rozhodnutí o invalidním důchodu) a zněním lékařského posudku pracovního lékaře, kterým Vám byl přiznán pracovní úraz. V něm by též mohlo být uvedeno, jaké práce již po úraze nejste schopen. Pokud by ani tyto argumenty nestačily, je potřeba pojišťovně předložit posudek pracovního lékaře, v kterém Vám potvrdí, že jste, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopen pracovat pouze v takovém rozsahu, v jakém pracujete, a další navyšování Vaší pracovní činnosti nepřichází ze zdravotních důvodů v úvahu, neboť ho nejste schopen a vedlo by k dalšímu vážnému poškození Vašeho zdravotního stavu.

Pokud se ptáte na zrušení Vašeho pracovního poměru u zaměstnavatele, který zemřel, tak zde není odpověď zcela jednoznačná. Je důležité vědět, zda podnikání Vašeho bývalého zaměstnavatele přešlo na nějakého právního nástupce, či nikoliv. Pokud přešlo, tuto výpověď Vám může dát onen právní nástupce. Pokud nepřešlo, mám za to, že vedle veškerých aktiv z tohoto podnikání, jsou součástí dědického řízení po zůstaviteli, jímž je Váš bývalý zaměstnavatel, veškerá pasiva, závazky i pohledávky vzniklé z tohoto podnikání. Proto jsem přesvědčen, že výpověď byste měl dostat od předpokládaného dědice Vašeho bývalého zaměstnavatele a to i ve stádiu, kdy bylo dědictví zatím pouze projednáno před notářem a dosud o něm nebylo soudně pravomocně rozhodnuto. Mám za to, že v tomto stádiu by tento úkon mohl provést na pokyn předpokládaného dědice příslušný notář projednávající dědictví po Vašem zaměstnavateli.

Obraťte se tedy, prosím, v této věci na uvedeného notáře, věc s ním konzultujte a věřím, že se Vám s jeho pomocí podaří věc velmi rychle vyřešit. Přeji Vám úspěch při všech Vašich jednáních.

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku