Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ODEBRANI CID

Autor Josef B.
Předmět ODEBRANI CID
Dotaz

V AENY PANE DOKTORE OD ROKU 1991 TRPIM BOLESTI PATERE  MÁ DIAGNOZA PRIMARNE UZKY KANAL PATERNI HONDROZA PLOTENKY L5/S1 S SJEJI MINIMALNI CIRKULARIPROTRUZI DO 10 AZ 2MM DORZALNIHO PRESAHU INCIP.ARTROSTICKE ZMENY NA FACETECH L2/S1 OBRAZ M SCHEUERMANN.MIRNA DX FORAMINOSTENOZA L4/5,OSTATNI NALEZ NEGATIVNI.STAV PO FRAKTURE TELA OBRATLE L/2 JE PROLOLMENA HORNI KRYCI PLOSKA MENSI ARTROTICKE ZMENY D/X.KICLE VLEVO PRIMEERNY NALEZ. L/3 S/1 VE VSECH TRECH PROSTORACH UZKY KANAL PATERNI L/3 L/4 VYRAZNY SPONDYLARTROZA PLOCHA PARAMEDIALNI HERNIACE DISKU PATNACT KRAT 5MM NAD UROVNI PLOTENKY OBOU STRANA   V OSTATNICH PROSTORECH JE UZKY KANAL A MIRNA FORAMINASTEROZA A CIRK.PROTRUZE DISKU NERVOVE KRYCI PLOTENKY SE SCHMOROLOVYMI UZLI V HORNIM USEKU L PATERE  SPONDILOZA DISKRETNI POSUN C5 VUCI C6 JINAK BPN.NA MOZKU PRIMERENY NALEZ VDN PRIM. VYVINUTE JEN MIRNE ZBITNENI SLIZNICE V ALVEOL.RECESECH OBOU CELIST.DUTIN NA CP OSTEOCHRONDROZA PLOTENEK C5/6 A C6/7 SEKUND. STENOZY VE ZMINENYCH ETAZICH PRI KOMBIN. CIRKL. PROTRUZY PLOTENEK A DORZ. OSTEOFITECH MICH INTAKTNI VAK DEFORMOVAN.MAM NEUSTALE CHRONICKE BOLESTI ZAD,PATERE A NOHOU A HLAVNE BLOKADY PATERE KDY V URCITYCH CASTYCH SITUACICH JSEM NEPOCHUZI ZABLOKOVANY NOHY.OHLEDNE KRCNI PATERE TRPIM CASTYMI BOLESTMI OCI A HLAVY,OPUCHNUTIM OBLICEJE LEVE STRANY CASTECNE I PRAVE BOLESTMI ZUBU A NEPROKRVOVANIM SE HORNICH A DOLNICH KONCETIN.TRPIM NEMOCY NEKLIDNYCH NOHOU MOHL BYCH PSAT DAL A DAL ALE  TOUTO CESTOU VAS CHCI POZADAT O VYJADRENI K MEMU ODEBRANEMU ČID NA ZAKLADE ZADOSTI O PLNY ZTP BYL ODEBRAN ČID A JAK POSTUPOVAT NADALE.DOMIVATE SE ZE MAM NAROK NA ZTP?BEZ OBOU BERLI SE NEOBEJDU DEKUJI S POZDRAVEM PAN JOSEF B.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Josefe,

vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy Václava Krásy jsem převzala Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující.

Vzhledem k tomu, že je k určení plné, resp. částečné invalidity nezbytné posouzení posudkovým lékařem OSSZ nejsme schopni (na základě Vámi uvedeného popisu Vašeho zdravotního stavu) určit, zda jde již o zdravotní stav odůvodňující přiznání plného (částečného) invalidního důchodu. Můžeme Vám k předmětné záležitosti poskytnout pouze "právní posouzení" a radu, jak je možné dále v případě zamítnutí plného, resp. částečného invalidního důchodu postupovat.

Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění, má na plný invalidní důchod nárok pojištěnec, u něhož poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti o více než 66 %, tj. "nejtěžší" zdravotní postižení, kterým trpíte by muselo odpovídat poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti o více než 66 %, případně by muselo jít o zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek, tj. muselo by jít o některé ze zdravotních postižení uvedených v příl. č. 3 vyhl. MPSV č. 284/1995 Sb., tj.:

. 1. úplná nevidomost = ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí)

2. Praktická nevidomost obou očí (kategorie 4 dle klasifikace SZO

- zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena)

3. Amputační ztráta obou dolních končetin v bérci a výše

4. Amputační ztráta obou horních končetin v zápěstí a výše

5. Amputační ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny

6. Ochrnutí dvou končetin (hemiplegie, paraplegie, těžká hemiparéza a těžká

paraparéza)

7. Zdravotní postižení způsobující imobilitu, pro kterou je osoba trvale odkázána na vozík pro invalidy 8. Střední mentální retardace (IQ 35 - 49)

9. Těžké formy duševních onemocnění provázené častými atakami a opakovaným ústavním léčením, se závažným postprocesuálním defektem a s těžkým narušením osobnosti

10.Těžce slabý zrak spolu s těžkou nedoslýchavostí, popřípadě úplnou nebo praktickou hluchotou

Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pak obsahuje příloha č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlý dokument, není k odpovědi připojen, avšak máte-li o uvedenou přílohu zájem rádi Vám ji (na základě Vaší žádosti) zašleme.

Pokud dojde k zamítnutí žádosti o částečný (resp. plný) invalidní důchod či k jeho odejmutí, je možné podat řádný opravný prostředek, kterým je žaloba proti rozhodnutí ČSSZ. Tato žaloba se podává ke krajskému (resp. v Praze

Městskému) soudu a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí ČSSZ o zamítnutí, resp. odejmutí invalidního důchodu.

Řízení ve věcech důchodového pojištění je osvobozeno od soudního poplatku.

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání mimořádných výhod (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) pak stanoví příl. 2 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb. a jedná se o následující zdravotní postižení:

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají v těchto případech

postižení:

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny (například na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),

b) anatomická ztráta několika prstů na obou nohou nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo Chopartově a výše, až po bérec včetně,

c) podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny (například na podkladě funkčně významné parézy, arthrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo ztuhnutí kolenního nebo kyčelního kloubu, stav po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní kosti),

d) omezení funkce dvou končetin (například na podkladě lehké hemiparézy nebo paraparézy, arthrotického postižení nosných kloubů obou dolních končetin, těžší formy osteoporózy, polyneuropathií, nestability kloubů nebo zánětlivého postižení kloubů),

e) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy nervového a svalového dráždění, insuficiencí svalového korzetu a omezením pohyblivosti dvou úseků páteře,

g) postižení cév jedné dolní končetiny s těžkou poruchou krevního oběhu (například s trofickými změnami, mízním edémem, klaudikacemi, s těžkým varikosním komplexem),

h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí, závrativé stavy.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně,

b) anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni Lisfrankova nebo Chopartova kloubu a výše,

c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo plegie této končetiny, těžké poruchy funkce dvou nosných kloubů se ztrátou opěrné funkce končetiny, stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny),

d) současné funkčně významné anatomické ztráty části jedné dolní a jedné horní končetiny nebo obou horních končetin v úrovni bérce a předloktí,

e) podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových schopností při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových onemocněních pohybového aparátu (například na podkladě středně těžké hemiparézy nebo paraparézy, podstatného omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů zpravidla o polovinu rozsahu kloubních exkurzí),

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře se středně těžkými parézami, výraznými svalovými atrofiemi nebo se závažnými deformitami páteře s omezením exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře,

g) těžké obliterace cév obou dolních končetin s výrazným trofickým postižením a výrazným funkčním postižením hybnosti,

h) chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost (například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, selhání ledvin ve stadiu dialýzy, provázené závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická onemocnění s nepříznivými průvodními projevy na pohybové a orientační schopnosti),

i) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB,

j) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají v těchto případech postižení:

a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli,

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže,

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů),

d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,

e) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti,

g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

h) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení povinné školní docházky,

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.

 

Přeji Vám hezký den a v případě dalších dotazů se můžete opět obrátit na poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory při NRZP ČR.

S pozdravem

 

JUDr. Lucie Víšková

poradce NRZP ČR

tel: 266 753 422