Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

odebrání PnP - 10 leté dítě celiak

Autor Helena Havlová
Předmět odebrání PnP - 10 leté dítě celiak
Dotaz

Vážený pane Kráso,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc.Mám 10 letého syna s celiakií a perthesovou chorobou.Do září 2011 pobíral syn PnP 1 stupen závislosti.Tentýž měsíc jme požádali o znovu posouzení zdravotního stavu,s tím,že striktně dodržuje bezlepkovou dietu a v přiznání či odejmutí se nic nezmění.Jenže jaké bylo moje zděšení,když jsem se dnes od soc.pracovnice dozvěděla,že PnP byl odebrán.Ještě teda nemám vyrozumění z PSSZ.Synovy byly uznány 3 body a to 1. podávání a porcování stravy,2.provedení si jednoduchého ošetření ,3.obstarávání si potravin a běžných předmětů.Ale na stránkách mpsv jsem se dočetla cituji - PŘI POSUZOVÁNÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI DĚTÍ S TZV.PORUCHAMI METABOLISMU  SE DŮSLEDKY DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDR.STAVU OBECNĚ PROMÍTAJÍ DO ÚKONŮ 1.PŘÍPRAVA STRAVY.........,2.PODÁVÁNÍ A PORCOVÁNÍ STRAVY - UZNÁNO,3.PROVEDENÍ SI JEDNODUCHÉHO OŠETŘENÍ- UZNÁNO,4.USPOŘÁDÁNÍ ČASU,PLÁNOVÁNÍ ŽIVOTA- DIETNÍ REŽIM NARUŠUJE VYUŽITÍ ČASU PODLE POTŘEB A ZÁJMŮ,5.ZAPOJENÍ SE DO SOC .AKTIVIT....-DÍTĚ JE OMEZENO,6.OBSTARÁVÁNÍ SI POTRAVIN- UZNÁNO,7.VAŘENÍ - DÍTĚ POTŘEBUJE DOHLED PŘI SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKU,BEZLEPKOVÉ POTRAVINY

Můžete mi prosím poradit,jak postupovat dále?Určitě budu podávat odvolání,protože určitě s tímto rozhodnutím nesouhlasím.Jak je možné,že posudkový lékaři nedodržují pravidla,které mají dané,?

Moc děkuji za Vaše rady a pomoc.S pozdravem Havlová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Havlová,

je zřejmé, že posouzení proběhlo špatně, protože do posouzení mělo být zahrnuto i dodržování dietního režimu, vaření a podobně. Doporučuji Vám odvolat se ke KÚ s tím, abyste uvedla, které úkony nebyly zahrnuty do hodnocení. Pokud byste neuspěla, doporučuji Vám v tomto případ také podat správní žalobu ke Krajskému soudu. Vzor přikládám okopírovaný. U správní žaloby se neplatí žádné poplatky.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9