Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Zamítnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla

Autor Rostislav Kresta
Předmět Zamítnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla
Dotaz

Vážený pane Kráso, máme těžce postiženého syna (nar.1989), je držitelem ZTP/P, těžká mentální retardace - oligofrenie těžkého stupně, středně těžká hypakusis, skoliosis.  Příspěvek na zakoupení vozidla jsme čerpali opakovaně v létech 1995, 2000 a 2005, předtím jsme samozřejmě absolvovali řadu vyšetření. Syn neudržuje osobní hygienu, nenají se sám, nekomunikuje. Denně ho vozíme do denního stacionáře. Několikrát jsme se pokusili o cestování v prostředcích hromadn dopravy, byla to dost neblahá zkušenost, synovi nevysvětlíte, že autobus zastaví až na zastávce, když on chce teď, že ta paní u okna není "babina" a on jí bere tašku, ... . V loňském roce jsme opět požádali o příspěvek na zakoupení vozidla, ale naše žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že "nejde o těžkou vadu nosného nebo pohybovho ústrojí". Syn tedy "není občanem zdravotně postiženým ve smyslu par.86 odst.1 zákona č.100/1988Sb. ve vztahu k příloze č.5 písm. a) až  g) k vyhlášce č. 182/1991Sb. ve znění pozdějších předpisů". Odvolali jsme se, opět zamítnuto se stejným zdůvodněním. Syn je nesvéprávným, manželka je stanovena rozhodnutím okresního soudu zákonnou opatrovnicí. Zkrátka syn dovršením plnoletosti se asi uzdravil, vyhláška č.182/1991 Sb přiznává příspěvek jen v případě nezletilého dítěte, zletilý má smůlu. Máme nějakou možnost opět příspěvek získat? Žádali jsme na MěÚ Třinec, odpověď z OSSZ Frýdek-Místek, odvolání přes MěÚ Třinec, potvrzení zamítnutí z KÚ MSK Ostrava - odbor sociálních věcí. Předem děkuji za jakoukoli odpověď, Rostislav Kresta 606678203

 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Kresto,

bohužel je to tak, že Váš syn již překročil věk 18 let a tudíž rozhodnutí bylo správné. Podle nové právní úpravy dlezákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením byste mohli teoreticky o tuto dávku požádat - viz § 9

§ 9

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

    (1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
 
    (2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
 
    (3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.
 
    (4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
 
    (5) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že
 
a) osoba je starší
1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla nebo na úpravu bytu,
2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo
3. 1 roku v ostatních případech,
 
b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá,
 
c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.
 
    (6) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.
 
    (7) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
 
    (8) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
 
    (9) Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě6).
 
    (10) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 5 a 6 nejdříve po uplynutí 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto.
 
    (11) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, i pokud není právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle však po dobu 2 let ode dne podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa, které musí splňovat.
 
    (12) Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí právní předpis.
 
    (13) Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v seznamu podle odstavce 12, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 12.

Problém však je v tom, že dle § 38 se desetiletá lhůta vztahuje i na příspěvky přiznané před 31. 12. 2011. To znamená, že nejdříve budete moci požádat o příspěvek na nákup motorového vozidla až v roce 2015.

S pozdravem Václav Krása