Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz na příspěvk na osobní automobil

Autor Lagronová Vlasta
Předmět dotaz na příspěvk na osobní automobil
Dotaz

Vážený pane Kráso,Jsem I.D.3 stupně,držitelkou ZTP/P.Diabetik I.stupně od roku 1994.Od diabetu mám poškozené oční pozadí.Docházím na oční lasery,ale léčba je neúspěšná.Dále se léčím s neuropatii s dolnímy i hornímy končetinamy,kde mám omezenou hybnost a k pohybu používám francouzské hole.Z důvodů postižení horních končetin ,je potřeba pomoci druhá osoba a zapůjčování inv.vozíku,který jsi musím zapůjčovat od známých,jelikoš mi bylo sděleno od lékařů,že nemám nárok na vozík.Dále jsem po operaci obou horních končetin,karpálních kanálků.Byla také též odebraná inzul.pumpa  a dostala jsem pera.

Vzhledem k tomu,že mám dvě děti v 1 a2 třídě,jsem samoživitelka.Mám také potíže děti odvádět do školy.Ptám se Vás laskvě proto,jestli mám nárok na vozík,inz.pumpu a příspěvek na os.automobil,který bych využívala k pohybu a k návštěvám lékařu.Nemám nikde žádné dovolání,všude mě vždy odbydou,že nemám na nic nárok.

Děkuji Vám mnohokrát za odpověď

S pozdravem Lagronová Vlasta

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Lagronová,  

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz, neboť jsem na NRZP ČR specialistou na zdravotnickou problematiku. Z Vašeho dotazu usuzuji, že Vás svojí odpovědí asi příliš nepotěším. Výčet Vašich zdravotních problémů, tak jak ho uvádíte ve své otázce, je sice poměrně bohatý, ovšem je bohužel dnešní smutnou realitou, že na pomůcky, které uvádíte, bohužel nedosáhnete. Podmínky pro jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění, eventuálně z přípěvku od Úřadu práce, jsou bohužel nastaveny trochu jinak. Ve Vaší situaci Vám tedy, bohužel, podle stávající legislativy, nevzniká nárok na jejich poskytnutí. K jednotlivým Vaši  dotazům tedy:

1) K Vašemu dotazu na schválení úhrady mechanického invalidního vozíku z veřejného zdravotního pojištění. Vozík je uhrazen zdravotní pojišťovnou a pojištěnci zapůjčen (vozík uhrazený z veřejného zdravotního pojištění totiž zůstává v majetku pojišťovny a není majetkem pojištěnce) za následujících podmínek, obsažených v Metodice zdravotní pojišťovny:

Mechanické vozíky pro trvalé použití jsou indikovány u postižení obou DK, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti HK. Při postižení jedné DK mohou být mechanické vozíky indikovány jako pomůcka dočasná s vyznačením počtu měsíců potřebných k dalšímu medicínskému řešení.

Tato formulace „v překladu“ znamená, že pokud byste měla mít zapůjčen vozík pro trvalé použití, Vaše postižení nohou by muselo být takového rozsahu, že byste nemohla vůbec sama chodit. Podle Vašeho sdělení se ale samostatně, s pomocí fr.holí, běžně pohybujete.  Podle mého názoru příliš nepřichází v úvahu ani zapůjčení vozíku na omezenou dobu, protože tento systém je určen např. pro těžké zranění jedné nohy, neumožňující samostatnou chůzi, které je však v léčení. Na zapůjčení vozíku by zřejmě musel být Váš zdravotní stav těžší. Tyto podmínky tedy opravdu nesplňujete.

2) K Vašemu dotazu na schválení úhrady inzulínové pumpy z veřejného zdravotního pojištění. Inzulínová pumpa je uhrazena zdravotní pojišťovnou a pojištěnci zapůjčena (opět zůstává v majetku pojišťovny a není majetkem pojištěnce) za následujících podmínek, obsažených v Metodice zdravotní pojišťovny:

Indikace k předpisu inzulínové pumpy:Inzulínová pumpa je indikována a preskribována pouze v DIA centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, podléhá schválení revizním lékařem:

a) opakované a nepoznávané hypoglykémie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga – Lantus)

b) výrazný "dawn fenomén" (výrazné ranní hyperglykémie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy)

c) prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem

d) prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkazností zlepšení kompenzace při léčbě pumpou

e) ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky

Doplňující kritéria pro indikaci léčby inzulínovou pumpou:

1) schopnost správné volby režimu pumpy

2) motivace, výchova a spolupráce pacienta

3) potřebné personální a technické vybavení pracoviště

4) pravidelné monitorování parametrů kompenzace diabetu

5) dostupný kontakt pacienta s ošetřovatelským týmem

Neznám úplně do detailů typ a rozsah Vašeho diabetu, ale pravděpodobně nesplňujete tyto přísné podmínky pro zapůjčení této drahé pumpy. Proto ji pojišťovna nahradila levnějším perem. Pokud však některou z podmínek splňujete, je nutné, abyste se bránila a odvolávala se. Tuto situaci ale já, z Vámi poskytnutých informací, nedokážu dobře a objektivně posoudit.

3) K Vašemu dotazu na schválení příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky motorového vozidla. Podle článku I., části 4., Přílohy zák.č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, jsou kritéria pro přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla nastaveny následujícím způsobem, cituji:

Kritéria tělesného postižení pro přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla

4. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla se považují:

a)anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d)funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e)ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku,pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,

Z uvedeného znění zákona je zřejmé, že Váš stav, tak jak jste mi ho vylíčila ve svém dotaze (všechny jeho podrobnosti samozřejmě neznám a neumím sám, z tohoto pohledu, zhodnotit), jakkoliv je těžký a pro Vás nepříjemný, nesplňuje, velmi přísné podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku. Mrzí mě to, ale skutečnost, že vychováváte své děti v tomto svém těžkém zdravotním stavu sama, nehraje v tomto případě vůbec žádnou roli. To není podmínka pro poskytnutí tohoto příspěvku, určeného velmi těžce fyzicky postiženým osobám, nebo osobám s těžkou mentální retardací.

Mrzí mě, že Vám nemohu poskytnout příznivější zprávu. Přesto Vám jménem svým i jménem pana předsedy Krásy přeji hodně sil v boji s Vaším nepříznivým zdravotním stavem a také v péči o Vaše malé děti.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR – specialista na zdravotnictví