Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ZAMÍTNUTÍ MOBILITY

Autor Petra
Předmět ZAMÍTNUTÍ MOBILITY
Dotaz

Dobrý den.

V červenci 2012 mi skončila platnost průkazu ZTP, tak jsem si požádala o prodloužení. Prodloužení mi bylo zamítnuto, tak jsem se odvolala a odvoláním opět zamítnuto. Znovu jsem si požádala a opakovaně mi byla mobilita zamítnuta. Sociální pracovnice co u mě doma prováděla soc. šetření mi poradila, že mám za posudkovým lékařem zajít osobně, ať vidí v jakém jsem zdravotním stavu a že v některých případech rozhodnutí změní. Tak jsem se osobně dostavila na OSSZ přímo k posudkovému lékaři který moji žádost projednával. Posudkový lékař a vedoucí OSSZ podle lékařských zpráv mi moje vážné zdrav. problémy věří, ale podle nové vyhlášky nemám nárok na průkaz ZTP a mobilita se přiznáva jen vozíčkářům. K čemu je odvolání? K ničemu. Nemocný člověk co má problémy s dýcháním může chcípnout a posudkový lékaři se MUSÍ řidit nesmyslnou vyhláškou p. Drábka.

Jsem po dvou těžkých onkologických opercí plic, kdy mi musela být odoperována celá pravá plíce (z 5 plicních laloků mi zbyly pouze 2 plicní laloky) a kapacita plic se nevratně snížila na 40%. Jsem dušná při řeči, po sebemenší zátěži, jako je krátká chůze, cestování k lékařům, oblékání, osobní hygiena, překonávání překážek, krátký výstup do schodů, změna klimatických podmínek, inverzní počasí, nerovný terén atd. Jsem doživotně poškozena ve všech oblastech života, úplné doživotní vyloučení všech aktivit, které jsou běžné u zdravého člověka (dovolená, výlet, sport, kultura, cestování, pracovní zařazení atd.)

Domnívám se, že by měla být vyhláška co nejdříve novelizována a taky pomyslet na zdravotně postižené s INTERNÍM ONEMOCNĚNÍM !!!!!!!!

Děkuji

Petra :-)

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Petro,

domnívám se, že ve Vašem případě by stálo za to skusit podat správní žalobu s tím, že posuzující orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti. Tou hlavní okolností je, že vaše onemocnení skutečně brání v zásadě standardně vykonávat všechny životní situace. Posílám Vám vzor správní žaloby. Správní na krajský soud a neplatí se žádné poplatky.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.