Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

nepřiznání průkazky ZTP

Autor Mgr. Miloslav Dvořák
Předmět nepřiznání průkazky ZTP
Dotaz

Vážený pane Krása, obracím se na vás s dotazem jak dále postupovat při žádosti o přiznání průkazu ZTP. Již druhý rok bojuji, telefonuji, odvolám se, posílám doklady od lékařů. Již několik let trpím CHOPN III. stupeň a nyní se přidal karcinom plic. Mám velké potíže s dechem, kašlem a velkou dušností, takže nezvládám ani základní úkony svých životních potřeb. Nežádám nic jiného než  doklad k možnosti parkování, neboť bez auta nejsem schopen ujít ani 5O metrů.  Nyní jsem obdržel sdělení, "záznam", z ˇUřadu práce, ve které je mi přiznán pouze průkaz ZP, neboť prý nezvládám pouze tři základní životní potřeby. JaK k tomuto zhodnocení posudkový lékař došel nevím, ale na svém rozhodnutí trvá. Proti tomuto "záznamu" se již nelze odvolat.Žádal jsem předvolání k posudkové komisi, ale nebylo mi vyhověno. Je mi 72 let, jsem starobní důchodce.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Dvořáku,

doporučuji Vám, abyste po neúspěšném odvolání podal správní žalobu, která se podává ke Krajskému soudu. U záležitostí sociální oblasti se u správního soudu neplatí poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Posílám Vám vzor správní žaloby u příspěvku na péči. Obdobně ji můžete sepsat i na průkaz ZTP. S přípravou žaloby Vám také může pomoci poradna NRZP ČR, poradnanrzp@nrzp.cz, tel.: 266 753 427

S pozdravem

Václav Krása

Krajský soud
Adresa:
 
 
Žalobce: Zdena Namíchnutá bytem Vymyšlená 41/129, 142 00 Praha 4
 
Žalovaný Krajský úřad Prahy Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha Staré město.
 
Věc: Žaloba proti rozhodnutí o snížení příspěvku na péči.
 
Dvojmo
 
I. Rozhodnutím č.j. MHMP ze dne…… potvrdil Magistrát hlavního města Prahy odbor Sociální péče a zdravotnictví rozhodnutí úřadu městské části Prahy 4 ze dne … č.j. .., kterým byl snížen příspěvek na péči z 9 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně ode dne 1. 2. 2010. Obě rozhodnutí považuji za rozhodnutí vydaná na základě neúplně zjištěného skutkového stavu a v rozporu s odbornými lékařskými nálezy. Při rozhodování došlo k porušení § 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 1 , vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění ve vazbě na přílohu č. 1.
 
To dokazují následující skutečnosti:
Jak vyplývá z lékařských zpráv můj syn trpí ………………i.
 
Důkazy:         1) Lékařská zpráva MUDr. … ze dne …
2) Lékařská zpráva MUDr. z fakultní nemocnice
3) Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů
 
II. Magistrát hlavního města Prahy vycházel při svém rozhodnutí ze stanoviska posudkové komise MPSV podle, které nezvládá můj syn z tyto z výčtu 10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka:
 
Vybrat které oblasti nezvládá
zdravotní stav se posuzuje v těchto 10 základních životních potřeb:
  • mobilita
  • orientace
  • komunikace
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • tělesná hygiena
  • výkon fyziologické potřeby
  • péče o zdraví
  • osobní aktivity
  • péče o domácnost
III. Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že PK MPSV zohlednila při posuzování schopnosti zvládat úkony pouze …………….. Na omezení vyplývající z tělesného postižení a nebyl vzat zřetel, přestože je v podkladových lékařských zprávách tato skutečnost konstatována.
 
Důkazy:         1) rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy č.j. ….ze dne ..2010.
2) Podklad pro rozhodnutí č.j. MHMP …. ze dne ... 2010.
3) Vyjádření žalobkyně k podkladům pro rozhodnutí v nichž uvádí některé další úkony, které syn není schopen ve smyslu stanovených kritérií zvládat.
 
IV. Ani jeden z rozhodujících orgánů, ani posudkový lékař a posudková komise, na základě jejichž posudku bylo rozhodováno se nezabýval skutečností, že ……………………………………….
 
Důkazy:         Rozhodnutí ………
 
 
V. V důsledku postižení končetin syn nemá tyto další schopností zvládat základní životní potřeby :
 
Vybrat co z toho nezvládá
Vyhláška č. 505/2006 Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 
Příloha 1
 
Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
 
a) Mobilita:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.
 
b) Orientace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.
 
c) Komunikace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
 
d) Stravování:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.
 
e) Oblékání a obouvání:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
 
f) Tělesná hygiena:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
 
g) Výkon fyziologické potřeby:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
 
h) Péče o zdraví:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.
 
i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
 
j) Péče o domácnost:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.
 
 
Na základě výše uvedených skutečností navrhuji vydání tohoto:
 
r o z s u d k u
 
 1. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy čj MHMP 1454/10 PnP 122/108 ze dne 6. 8. 2010 a rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 4 ze dne 5. 1. 2010 č.j 318/2010/AD se ruší. Úřadu městské části Praha 4 se ukládá, aby o věci znovu jednal a vydal nové rozhodnutí.
 2. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení a to ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
 
 
 
V Praze dne    ….. 2010
 
 
 
Zdena Namíchnutá
Vymyšlená 41/129
142 00, Praha 4