Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz-žádost o ZTP

Autor Petr
Předmět Dotaz-žádost o ZTP
Dotaz

Dobrý den pane Krása,

vím,že nejste posudkový lékař,ale chtěl bych znát Váš názor,neboť jste člověk,který má v těchto věcech daleko větší přehled než kdo koliv jiný.Chtěl bych si zažádat o průkaz ZTP a pokud bych ho dostal tak následně o příspěvek na zakoupení auta.Jsem opakovaně po operacích páteře a  PDK a chodím o dvou holích.Poslední vyjádření NCH:

Celkový zavěr:
Pacient po opak. oper. Cp a Lsp, s výrazně porušenou funkcí páteře a opakovanými kořenovými projevy Lsp,
na RTG a MRI patrny výrazné degenerativní změny páteře, funkční poruchy pohyblivosti, chůze o 2FH, opakované operace prav. kolene s dg Gonartrosis l.dx gr III – IV (čekatel na TEP).
 Doporučení:

Z našeho hlediska přísný dlouhodobý vertebropatický ochraný režim, vyhýbat se dlouhému stání a sezení, nutná chůze o 2FH, vyhýbat se statické práci v předklonu, vyhýbat se nekoordinovaným pohybům, nezvedat těžká břemena, neprochladit.

Dnešní závěr Neurologie: Stp opak. operacích L úseku s těžkou dynam.blokádou úseku a zánik.sympt. L4-S1 billat více vlevo, s výraznou poruchou chůze s nutností 2 FH. Viz. závěr  NCH.

Vážený pane Krása, mám podle Vás šanci na úspěch při mé žádosti a mám si o průkaz zažádat ještě letos nebo vyčkat na novou legislativu o které se hovoří?

Děkuji za Váš názor.

Petr

 

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Petře,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se podmínek pro přiznání mimořádných výhod (resp. průkazů TZ, ZTP a ZTP/P) a příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

Žádný z poradců NRZP ČR bohužel není lékař, můžeme tedy Váš dotaz kompetentně posoudit pouze z právního hlediska, tj. vysvětlit Vám pravidla pro přiznání průkazek a příspěvku na zakoupení motorového vozidla tak, jak je upravuje vyhláška 182/1991 sb., Nejsem avšak schopna zhodnotit Váš zdravotní stav a vyhodnotit, zda máte či nemáte na mimořádné výhody a příspěvek na zakoupení motorového vozidla nárok.

Pro přehlednost si dovolím rozdělit Váš dotaz na 2 části:

1) Mimořádné výhody (průkaz TZ, ZTP a ZTP/P)

Posudkový lékař, resp. posudková komise vychází při posuzování zdravotního stavu žadatele o mimořádné výhody z dostupné zdravotní dokumentace dotyčného žadatele (kterou si vyžádá od praktického, případně odborného lékaře žadatele) a posoudí, zda zdravotní stav odpovídá zdravotnímu stavu odůvodňujícímu přiznání dávky.

Přestože jste ve svém dotazu velmi podrobně rozepsal svou diagnózu, doporučuji Vám konzultovat tuto Věc spíše s Vašim lékařem. Lékař by Vám měl pomoci vyhodnotit, zda Váš zdravotní stav odpovídá některému z písmen uvedenému ve vyhlášce MPSV č. 182/1991 Sb. v příloze č. 2 (viz konec zprávy), pak by Vám mimořádné výhody měly být přiznány.

Jen připomínám, že pro přiznání mimořádných výhod se jednotlivé diagnózy nesčítají. Posudkový lékař vyhodnotí která z Vašich diagnóz (zda se jedná o páteř či koleno) má větší dopad na Vaši schopnost pohybu a podle toho buď přizná mimořádné výhody či nikoli.

Pokud se domníváte, že byste na mimořádné výhody měl mít nárok, podejte si žádost na sociálním odboru v místě Vašeho trvalého bydliště. Napíšete-li mi kde bydlíte, ráda Vám předám potřebné kontakty na úřad v místě Vašeho bydliště.

2) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Tento příspěvek je také přiznáván podle podmínek stanovených vyhláškou 182/1991 sb., v příloze č. 5. této vyhlášky je uveden přehled zdravotních omezení, která opravňují k přiznání tohoto příspěvku (text vyhlášky viz konec zprávy).

Žádost o příspěvek podávejte na sociální odbor v místě Vašeho trvalého bydliště (na většině úřadu tuto agendu zajišťuje stejný pracovník jako průkazy mimořádných výhod).

Váš zdravotní stav pro účely přiznání příspěvku bude (dle lékařských zpráv, případně při osobní prohlídce, ta však není vždy nutná) opět posuzovat posudkový lékař. Posudkový lékař napíše vyjádření k Vaší žádosti. Na základě tohoto vyjádření sociální odbor rozhodne zda dávku přiznat či nikoli.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí maximálně 100 000 Kč, jelikož se jedná o tzv. dávku nenárokovou, bývá výše příspěvku u jednotlivých žadatelů odlišná, zpravidla se přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele. Pro přesnější informaci doporučuji poptat se přímo na soc. odboru.

Bude-li Vám přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla, můžete následně zažádat o vrácení DPH. A to zpětně po zakoupení vozu prostřednictvím finančního úřadu. V praxi tedy získáte buď obojí (příspěvek i slevu na dani), které jsou na sebe vázány a nebo bohužel vůbec nic.

Níže přikládám citace zmíněných zákonů, věřím, že Vám napomohou k pochopení celé problematiky. Budete-li mít jakékoli další dotazy, s důvěrou se na mne opět obraťte.

S pozdravem a přáním příjemného dne.

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.

vedoucí Poradny NRZP ČR

(+ poradenství ve znakovém jazyce)

tel.(SMS): 736 105 585, tel. a fax: 266 753 431

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, 170 00, Praha 7- Holešovice budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům. Zvláštní poděkování patří generálnímu partnerovi - společnosti APEX ON-LINE a.s.

 

Váš dotaz i odpověď na něj je po nezbytnou dobu uložen v poradně. Slouží výhradně pro potřeby poradny a ke zkvalitňování našich služeb. Žádné vámi svěřené informace nejsou poskytovány třetím osobám. Všechna data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

Pokud s ukládáním vašich e-mailů nesouhlasíte, informujete nás a vaše zprávy budou po zodpovězení vymazány.

 

1) 182/1991 Sb.

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Příl.2

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají v těchto případech postižení:

 

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny (například na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),

 

b) anatomická ztráta několika prstů na obou nohou nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo Chopartově a výše, až po bérec včetně,

 

c) podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny (například na podkladě funkčně významné parézy, arthrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo ztuhnutí kolenního nebo kyčelního kloubu, stav po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní kosti),

 

d) omezení funkce dvou končetin (například na podkladě lehké hemiparézy nebo paraparézy, arthrotického postižení nosných kloubů obou dolních končetin, těžší formy osteoporózy, polyneuropathií, nestability kloubů nebo zánětlivého postižení kloubů),

 

e) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,

 

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy nervového a svalového dráždění, insuficiencí svalového korzetu a omezením pohyblivosti dvou úseků páteře,

 

g) postižení cév jedné dolní končetiny s těžkou poruchou krevního oběhu (například s trofickými změnami, mízním edémem, klaudikacemi, s těžkým varikosním komplexem),

 

h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí, závrativé stavy.

 

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v těchto případech postižení:

 

a) anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně,

 

b) anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni Lisfrankova nebo Chopartova kloubu a výše,

 

c) funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo plegie této končetiny, těžké poruchy funkce dvou nosných kloubů se ztrátou opěrné funkce končetiny, stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny),

 

d) současné funkčně významné anatomické ztráty části jedné dolní a jedné horní končetiny nebo obou horních končetin v úrovni bérce a předloktí,

 

e) podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových schopností při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových onemocněních pohybového aparátu (například na podkladě středně těžké hemiparézy nebo paraparézy, podstatného omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů zpravidla o polovinu rozsahu kloubních exkurzí),

 

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře se středně těžkými parézami, výraznými svalovými atrofiemi nebo se závažnými deformitami páteře s omezením exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře,

 

g) těžké obliterace cév obou dolních končetin s výrazným trofickým postižením a výrazným funkčním postižením hybnosti,

 

h) chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost (například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, selhání ledvin ve stadiu dialýzy, provázené závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická onemocnění s nepříznivými průvodními projevy na pohybové a orientační schopnosti),

 

i) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB,

 

j) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

 

k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60.

 

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají v těchto případech postižení:

 

a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli,

 

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže,

 

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů),

 

d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,

 

e) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

 

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti,

 

g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

 

h) oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení povinné školní docházky,

 

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,

 

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.

 

4. Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně lze přiznat také v případech nemocí a vad neuvedených v bodech 1 až 3, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.

2) 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

§ 35

Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

(1) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

a) není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,

b) je odkázán na individuální dopravu.

Žije-li v domácnosti 22) více občanů, kteří splňují podmínky uvedené ve větě první, poskytne se příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla každému z nich.

(3) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby blízké, 23) které s ním žijí v domácnosti.

(4) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2. Pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno (odstavec 7), podmínka uvedená ve větě první neplatí.

(5) Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku podle odstavce 1 nebo 2, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cena motorového vozidla stejného typu a stáří v době podání žádosti o příspěvek. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Pro stanovení výše příspěvku podle věty první neplatí odstavec 8.

(6) Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

Příloha č. 5

Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považují:

a) amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,

b) amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

c) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

e) současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

f) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

g) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

h) anatomická nebo funkční ztráta končetiny.