Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Jana Trhlíková
Předmět dotaz
Dotaz

Do prosince 2012 jsem byla poživatelkou výhod ZTP, pobírala jsem příspěvek na auto a byla jsem majitelkou průkazu ZTP. V říjnu 2012 jsem požádala na MPSV  o prodloužení průkazu a tím i zajištění výhod používání označení ZTP na autě. Jsem po třetí transplantaci ledviny, poslední v 12/2010, od té doby trpím na neustálé močové infekce a prakticky neustále užívám antibiotika doma  nebo jsem hospitalizována na IKEMu. Vzhledem k dlouhodobému užívání antibiotik je moje imunita na bodu O.  V říjnu jsem prodělala Erysipel, rovněž léčena na IKEMu. V únoru 2013 jsem byla na operaci kyčle, (endoprotéza), následně po operaci byla postiženo PDK dekubitem, takže mě znovu ošetřují na transplantační chirurgii IKEM, kam musím dojíždět na kontroly s tím, že praktická lékařka dostala návrh na zajištění převazů cestou home care a dvakrát týdně budu dojíždět na chirurgické kontroly. Jsem prakticky odkázána na dopravu osobním automobilem na lékařské prohlídky, MHD nezvládám. Jsem diabetička na inzulínu.  

Přesto jsem dopisem MPSV ze dne 11.3.2013 obdržela zamítavé stanovisko. Je  prosím, možnost nějak reagovat? Velmi děkuji za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Trhlíková,

pokud Vám již bylo zamítnuto odvolání, doporučuji Vám, abyste podala správní žalobu, která se podává ke krajskému soudu, neplatí se žádné poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Posílám Vám vzor žaloby. Pokud byste ani se žalobou neuspěla, máte ještě možnost požádat paní ministryni a zmírnění tvrdosti zákona.

S pozdravem Václav Krása

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí (nepřiznání) příspěvku na péči - vzor musíte trochu upravit v případě ZTP

Důležité informace:

Při sepisování odvolání vycházejte z vyhlášky č. 505/2006 Sb., přílohy č.1, v účinném znění, která stanovuje bližší popis 10 základních životních potřeb, které jsou rozhodné pro přiznání příspěvku na péči. – přikládám v příloze

Upozornění – u osob DO 18-ti let se nehodnotí úkon péče o domácnost, ostatní úkony se hodnotí s ohledem na vývoj dítěte (tedy srovnání pomoci zdravému dítěti a dítěti se zdravotním postižením).

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

adresa

 

Prostřednictvím

Krajské pobočky

Úřadu práce
adresa

 

 

·          Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

V………………. dne………………..

 

 

Odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky úřadu práce……………..čj...., ze dne ..., ve věci odejmutí (nepřiznání) příspěvku na péči

 

Výše uvedeným rozhodnutím mi byl odejmut (nebyl přiznán) příspěvek na péči. Toto rozhodnutí je zdůvodňováno tím, že příspěvek nepotřebuji vzhledem ke zdravotnímu stavu, neboť nepotřebuji pomoc jiné fyzické osoby při naplňování základních životních potřeb daných vyhláškou č. 505/2006 Sb. , přílohou č.1.Proti tomuto rozhodnutí se odvolávám z následujících důvodů:

 

1. Jak vyplývá z dokumentace, např. ze zápisu místního šetření, výše uvedené rozhodnutí nemá v provedeném místním šetření oporu.

Domnívám se, že lékař posudkové komise nepostupoval správně při zhodnocení mé schopnosti zvládat základní životní potřeby a nepřihlížel právě k výsledku místního šetření. (Zde popsat CO konkrétně v odvolání napadáte – výše uvedené informace jsou spíše příkladem!)

Místním šetřením v přirozeném prostředí bylo zjištěno, že nezvládám ……………………………Lékař posudkové komise (srovnání výsledku místního šetření a závěru LPK) naprosto pominul veškeré skutečnosti a příspěvek na péči odejmul (snížil jeho stupeň, nedoporučil jeho přiznání).

 

2. Trpím ...................... Jde o postižení, které vyžaduje .........................................................

V následujících řádcích si dovolím shrnout, které základní životní potřeby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., přílohy č.1, nezvládám, zvládám pouze s dopomocí, nebo jen pod stálým dohledem:

 

ZDE je třeba vycházet z přesného popisu jednotlivých základních životních potřeb!

 

a) Mobilita:
Nezvládám chůzi krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a dále chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů.
d) Stravování:
Nejsem schopen nápoj nalít, stravu naporcovat a naservírovat.

e) Oblékání a obouvání:
Nezvládám se samostatně oblékat a obouvat se, svlékat se a zouvat se.

f) Tělesná hygiena:
Nejsem schopen se samostatně umýt, osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu a česat se.
g) Výkon fyziologické potřeby:
Nejsem schopen samostatně provést očistu a používat hygienické pomůcky.
j) Péče o domácnost:
Nejsem schopen obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj a vykonávat běžné domácí práce.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, nebyla při posuzování míry závislosti mé osoby vzata v potaz výše uvedená kritéria posouzení zvládání základních životních potřeb. Protože potřebuji každodenní pomoc nebo dohled při ….6….. základních životních potřebách, které nezvládnu sám, věřím, že odvolací orgán posoudí stupeň závislosti u mé osoby spravedlivě, objektivně a stejně tak ve věci rozhodne.

 

S poukazem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že se přiznává II. (I., III., IV.) stupeň míry závislosti.

 

 

S pozdravem

 

 

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

 

 

Příloha:

Kopie lékařské zprávy

(není nutné, stačí označit důležité lékařské zprávy k Vašemu zdravotnímu stavu, např.

Výše uvedené argumenty si lze potvrdit v lékařské zprávě MUDr. Slavíčka sídlem……………….)

Vážená paní, 

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se neustálým snižováním státní podpory, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.