Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

zvýšení stupně invalidity

Autor Eva Kalinová
Předmět zvýšení stupně invalidity
Dotaz Dobrý den, od dětství trpím těžkou skoliosou,která mi byla pro další nepříznivý vývoj operována v 15ti letech vnitřní Harringtonovou metodou v Brně roku 1976. V roce 1984 následovala reoperace,při které bylo nutno distraktor vyjmout. Koncem roku 1991 mi prasklo aneurisma na a.car. int. dx.,zachánily mne 2 operace hlavy, nicméně v konečném důsledku jsem byla ochrnutá na polovinu těla a mám poškozený zrak. V roce 1992 jsem dostala plný invalidní důchod, který mi byl po zhruba 3 letech změněn na částečný což jsem neřešila,neboť jsem v té době měla ještě dostatek sil. Přes všechna omezení jsem cvičila a udržovala se v kondici v rámci daných možností, vystudovala a pracovala na plný úvazek. Bohužel přes veškeré úsilí se můj zdravotní stav postupem doby zhoršuje.Ke skoliose se přidružila osteoporosa, vyhřezlé plotýnky a výrůstky na obratlích. V současné době mimo neustálých krutých bolestí páteře a všech končetin se navíc léčím od roku 2008 se psychickými stavy spojenými s depresemi. Jsem atestovaná registrovaná laborantka, ale pro všechny výše uvedené zdravotní problémy jsem musela zaměstnání letos opustit a v únoru téhož roku požádat o zvýšení stupně invalidity.Lékařkou ČSSZ bylo zamítnuto s poznámkou, že jsem zvyklá a že je dokumentace nedostačující, což bylo značně dehonestující pro moje ošetřující lékaře,ke kterým docházím řadu let.Pochopitelně jsem se odvolala a při odvolacím řízení v květnu t.r. mi bylo doporučeno rozšířit zdravotní dokumentaci. Proto jsem podstoupila několik drahých MRI a jiných vyšetření. Nechápu, proč se plýtvá penězi ve zdravotnictví na věci zřejmé,když k určení závažnosti dg. stačil RTG snímek v hodnotě několika stokorun a výsledek a když ke zvýšení stupně invalidity stejně zřejmě záleží na konstelaci hvězd?! K LPK komisi jsem pozvána 30.11., ale podle toho, jak se mnou po celou dobu jednají se obávám, že mé žádosti nebude opět vyhověno. Pokud mi nebude přiznám plný invalidní důchod při tomto jednání, ráda bych věděla, co mám podniknout dále a je-li způsob, jak se domoci změny invalidity právní cestou? Spadám pod ČSSZ Praha-východ. Děkuji za čas, který jste věnoval mému dopisu a budu se těšit na odpověď. Zdraví E. Kalinová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kalinová,

pokud neuspějete v odvolacím řízení, doporučuji Vám podat správní žalobu. Ta se podává ke krajskému soudu. Správní žaloba je bez poplatku a nemusí jí za Vás podávat advokát. Posílám Vám vzor podání správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne…………………………. 

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9