Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

změna stupně / výše invalidního důchodu

Autor Markéta
Předmět změna stupně / výše invalidního důchodu
Dotaz Vážený pane Kráso, dovoluji si Vás tímto poprosit o radu. V roce 2003 mi byl přiznán částečný invalidní důchod, který byl později překvalifikován na invalidní důchod 1. stupně. Poslední kontrolní lékařskou prohlídku jsem měla v červnu 2011 a na další jsem měla být pozvána opět po dvou letech, tedy v červnu 2013. Můj zdravotní stav se však zhoršil a já jsem 12.5. 2013 podala sama žádost o 3. stupeň invalidity. Výsledkem bylo, že mi byl přiznán 2. stupeň invalidity. Na žádnou kontrolní lékařskou prohlídku mne přitom nikdo nepředvolal, tak jako vždy v minulých letech. A ještě podotýkám, že po mně ani nikdo nechtěl vůbec žádné lékařské zprávy, a to ani v souvislosti s mou žádostí o třetí stupeň invalidity, ani v souvislosti s kontrolní lékařskou prohlídkou, která se měla konat letos v červnu, a na kterou mne nikdo nepředvolal. Když jsem se telefonicky dotazovala, bylo mi sděleno, že paní doktorka vycházela z lékařské zprávy doložené Správě sociálního zabezpečení v únoru 2013 v souvislosti se žádostí o znovuvydání průkazu ZTP, jehož platnost po pěti letech skončila. Posouzení prý lékařka spojila a rozhodla o průkazu (byl mi přiznán ZTP/P) a o mé žádosti o 3. stupeň ID společně. Obě rozhodnutí skutečně přišly poštou téměř současně. A teď oč mi jde. Domnívala jsem se, že mi bude zvýšena vyplácená částka ID když jsem přešla z prvního do druhého stupně. Bylo mi však oznámeno, že dle zákona č. 220/2011 Sb. článku II., bodu 3 nemám na zvýšení ID nárok a jeho výše zůstává stejná. Dívala jsem se do jmenovaného zákona a dočetla se následující: "Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši." Má otázka zní, zda je možné považovat mou vlastní žádost o 3. stupeň ID za KLP, když mne ve skutečnosti na kontrolní lékařskou prohlídku, která se měla konat v červnu 2013, nikdo nepozval? A hraje v rozhodnutí o zvýšení / nezvýšení mého ID nějakou roli, zda byl stupeň ID změněn na základě plánované kontrolní lékařské prohlídky, nebo zda byl změněn na základě mé vlastní žádosti, která proběhla mimo termín pravidelných KLP? Mnohokrát Vám děkuji za laskavost a čas, který mé odpovědi věnujete.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Markéto,

při přiznání II. stupně ID Vám skutečně nemůže být zvýšena výše důchodu, protože Vám byl ID přiznan před rokem 2010. Tehdy byly pouze dva ID, a to plný a částečný ID. Po 1. 1. 2010 byly částečné ID rozděleny do I. a II. stupně, a to podle procenta ztráty pracovních schopností. Takže zvýšení stupně ID na II. stupeň nemá vliv na jeho výši. Jiná situace je v posouzení Vaší žádosti o III. stupeň ID. Žádost byla jednoznačně špatně posouzena, protože nelze vycházet z posouzení o průkaz ZTP. Vždy se hodnotí zcela jiné schopnosti. Doporučuji Vám podat námitku, kterou musíte podat do 30 dní po obdržení rozhodnutí o přiznání ID II. stupně. Posílám Vám vzor námitky, kterou musíte podat prostřednictvím OSSZ na ČSSZ.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, 

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se neustálým snižováním státní podpory, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

 

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

 

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to

1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.

Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

 

Jméno a adresa