Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

zamítnutí námitky

Autor Dolejšová
Předmět zamítnutí námitky
Dotaz

Vážený pane Kráso.Manželovy byl snížen in.důchod z 3. st na 1.st.Podali jsme namítku, která byla zamítnuta s odůvodněním, že stav je stabilizovaný a pacient se naučil s nemocí žít.podle psychologického posudku je však stav  zhoršený, což nám potvrdil psycholog, praktický lékař a psychiatr. ale na rozhodnutí tentoto posudek neměl vliv.Manžel trpí fobickou úzkostnou poruchou, agorafobií s panickou poruchou, úzkostnou poruchou osobnosti, v trvalé péči je od r2010.byla jsem přítomna jednání a bylo mi citlivě naznačeno, že nemám bojovat se systémem, že mě stejně semele a další podobné narážky.posudkový lékař ani nevěděl, co některá slova ve zprávě psychologa znamenají.Myslela jsem, že je v zájmu pacienta držet jeho zdravotní stav v únosné normě, ale byla jsem vyvedena z omylu.opak je pravdou.Stav je celou dobu posuzování stejný, ba i mírně zhoršený.psychologický posudek a závěr lékaře PK mi přijde v rozporu

zvažujeme podání správní žaloby, kde snad bude posuzovat jiný orgán, než na který jsme podali námitku.Přijde mi i divné, že je možné tak razantně změnit stupeň invalidity.Ze 3. zrovna na 1. st.

Děkuj za odpověď

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Dolejšová,

doporučuji Vám, abyste do dvou měsíců podali správní žalobu, která se podává ke Krajskému soudu. U tohoto druhu žaloby se neplatí poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Posílám Vám vzor. Doporučuji v žalobě zdůraznit, že posudek nemůže znít tak, že posuzovaná osoba se naučila žít se zdravotním postižením. Posuzování míry invalidity hodnotí ztrátu pracovních schopností. A na to nemá vliv, zda si osoba zvykla na to, že je osobou se zdravotním postižením. Doplňte žalobu o nové zdravotní posudky se zdůvodněním, že manžel není prakticky schopen vykonávat žádnou práci, nebo prakticky minimálně. ID je totiž určen k náhradě za ztrátu pracovních schopností.

S pozdravem Václav Krása

 
Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………
POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

Krajský soud
a d r e s a

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně
 
N A V R H O V A T E L : Eva Nováková
bytem Vymyšlená 432
190 00 Praha 9

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,
Křížová 25, 125 08 Praha 5


D V O J M O

I. Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne…………………………. 
Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………
Důkazy: lékařské zprávy
              Posudek o invaliditě
              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů
Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.
II.
 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.
Důkazy: 1. Protokol o jednání  
    2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů
   

III. Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.
Důkazy: 1. Viz sub. 1

IV. Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

r o z s u d k u:

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.
České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.
Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V Praze dne ...........

Eva Nováková
Vymyšlená 432
190 00 Praha 9