Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Zamítnutí ČID I. stupně

Autor Ivana
Předmět Zamítnutí ČID I. stupně
Dotaz Dobrý den pane Kráso, chtěla bych Vás poprosit o vysvětlení a radu. V únoru mi byl po 13 letech odebrán důchod,napřed jsem měla 2 roky plný invalidní důchod,po dvou letech mi byl tento důchod snížen na částečný invalidní důchod a v roce 2010 při rozdělení na tři stupně a zpřísnění těchto důchodů,mi byl důchod ponechán na ID I. stupně 35% míru poklesu pracovní schopnosti a v rozhodnutí mi bylo napsáno NADÁLE. V únoru tohoto roku 2012 mi byl tento důchod odebrán jinou posudkovou lékařkou a překvalifikován jen na 30% míru poklesu pracovní schopnosti,řečeno,že mi nic není.Pracovala jsem a pracuji v dělnické profesi s fyzicky náročnou práci a pracovala jsem po celou tuto dubu 5 hodin denně,ale i tak jsem každý rok v této práci byla v pracovní neschopnosti a i minulý rok jsem byla v pracovní neschopnosti 8 měsíců a i přesto mi byl odebrán i tento důchod.Jsem nyní nucena pracovat na plný úvazek 7,5 hodiny a tím se opět můj zdravotní stav zhoršil a jsem opět v pracovní neschopnosti. Podala jsem Námitkové řízení,které proběhlo 4.4.2012 u ČSSZ LPS v Opavě,kde mi tento důchod byl opět zamítnut s tím,že předešlé rozhodnutí,tedy 13 let mi byl neprávem navýšeno bodové hodnocení dle Vyhlášky č. 359/2009 o posuzování invalidity.Chtěla bych podat Dovolání k soudu.Můj zdravotní stav se rok od roku zhoršuje a přidávají se mi další onemocnění.Mám 22 diagnóz dle lékařských zpráv,z toho 10 na páteř + dalších:cukrovku,hypertenze,trachykardie,spazmus srdce,poruchu štitné žlázy,záněty močového měchýře a ledvinové pánvičky,vestibulární syndrom-centrálního původu....aj.Na vše tyto nemoce užívám léky a je jich hodně a i opiátové náplastě na páteř.Veškeré onemocnění mi způsobují dost velké potíže. 1. Myslíte si,že je možné,že by se za těch 13 let,dvě posudkové lékařky,ke kterým jsem chodila,se spletli a navýšili mi diagnózu? 2.U této posudkové lékařky u které jsem byla v únoru a která mi odebrala důchod,jsem si před 4 roky stěžovala na její arogantní chování a také jsem ve stížnosti žádala,aby mě kdy jindy a i v budoucnu neposuzovala můj zdravotní stav.Nestalo se tak.Mám z její strany pocit "pomsty". 3.U této posudkové lékařky i u posudkové lékařky v Opavě při námitkovém řízení,jsem postrádala vyžádanou moji zdravotní dokumentaci od Ošetřujícího lékaře.Ptám se,jestli je to v pořádku,že posuzují zdravotní stav bez dokumentace a jestli je v pořádku a jestli jsem povinna si kopírovat zdravotní dokumentaci a jestli jsem povinna jim jí zasílat,protože to po mě posudková lékařka v Námitkovém řízení v Opavě žádala? 4.Dívala jsem se i na Zákon o LPS,kde jsem se dočetla,že mají při posuzování zdravotního stavu být přítomni tři účastníci tohoto řízení,tři lékaři.Ještě jsem se s tím nesetkala a vždy to posuzuje jen jeden lékař.Je to v pořádku? Mám nějakou naději a možnost,že by mi byl důchod vrácen?Ošetřující lékaři a odborní lékaři jen kroutí hlavou a spíše v minulém roku 2011 se uvažovalo o plný invalidní důchod. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Ivana

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Ivano,

nezbývá Vám nic jiného než podat tzv. správní žalobu, která se podává u krajského soudu a neplatíte žádné poplatky. Posílám Vám vzor správní žaloby. je třeba zdůraznit, že posuzující lékař nevzal v úvahu všechny okolnosti vašehio zdravotního stavu.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne…………………………. 

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9