Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Snížení invalidity během dvou měsíců o 2 stupně….

Autor Macková
Předmět Snížení invalidity během dvou měsíců o 2 stupně….
Dotaz Dobrý den pane Kráso, prosím o informaci ohledně mé životní situace: V roce 2006 mě byl přiznán PID III. stupně(66% snížení pracovní schopnosti), nyní v roce 2012 jsem byla u komise kde jsem dostala II.stupeň. A proti tomuto rozhodnutí jsem podala námitku. Výsledkem bylo že jsem byla předvolána před další komisi: U této komise ( byla zde pouze jedna pí.doktorka a sekretářka) mě paní doktorka navrhla ID I. stupně. Když jsem řekla jak je to možné, že můj zdravotní stav je rok od roku horší a cítím se stále hůř, tak na mě začala vyvíjet psychický nátlak a ptala se jestli nechci námitku stáhnout. Jelikož jsem tak neučinila, začala se pí doktorka chovat velmi arogantně a řekla, že si na lékaře který mě dal PID III. stupně bude stěžovat u soudu. Dále se mě ptala kde a od kdy a do kdy jsem pracovala – to po mě chtěla abych jí řekla z paměti – a pokud bude něco špatně ta že mě dá k soudu. A v takovémto duchu pokračovalo naše celé asi 15 min. jednání. Na závěr mi nedala z jednání žádný zápis a jen řekla že se poradí s nějakou komisí a vyrozumění mi dojde písemně asi do 2 měsíců. Prosím, co mám dělat až mi dojde vyrozumění, zda s tím máte nějakou zkušenost? Děkuji za odpověď Macková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Macková,

doporučuji Vám, abyste se nedala zastrašit. Podejte stížnost na posudkovou lékařku, na odbor posudkové služby, MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. Dále Vám doporučuji, abyste, až obdržíte zamítnutí Vaší námitky, abyste podala správní žalobu, která se podává ke Krajskému soudu. U správní žaloby se neplatí žádné poplatky a ani Vás nemusí zastupovat advokát. Posílám Vám vzor takové žaloby. Musíte se bránit, jinak to nevyhrajete. jedná se zřejmě o arogantní lékařku, která tam nemá co dělat.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.