Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Prosím o radu

Autor Šárka
Předmět Prosím o radu
Dotaz

Dobrý den,pane Kráso. Prosím o radu. Je mi 49 let. V 70. letech (6 let) jsem onemocněla  chronickou progresívní polyartritidou. Operace prodělané v dětství v Praze (synovektom obou kolen), drobné operace lokte a kotníky. Léčba až do 18 let. Studovala jsem EŠ v Jánských Lázních. Nikdy jsem nepobírala ID, celý život jsem pracovala. V současné době mám diagnozu seronegativní artritida IIIb. Mám deformity rukou, omezenou hybnost kloubů. Nicméně nejhorší je krční páteř. Deformující spondyoza a spondylartroza křční páteře, osteochondroza C3/C4, foraminostenoza C3/C4 oboustranně, vpravo až ba 1,5mm. Kongenitální synostoza obratlů C2,3,4,5 na úrovni oblouků. Výrazná hypoplazie meziobr.plotének v oblasti synostoz, meziobratl.prostor C3/4 výrazně snížen na podkladě regres.změn disku. Výhledově bude nutná dekomprese foramin. C3/4. Vzhledem k tomu, že trpím velkými bolestmi, jak artritidou, tak s krční páteří, rozhodla jsem se požádat o ID. Poprvé jsem dostala zamítnutí 27.3.13, podruhé i přes doložení nových zpráv právě ohledně krční páteře 11.11.2013. Zaráží mě, že oba posudky jsou naprosto identické a není tam vyjádření k novým posudkům. Získala jsem jen 30%. Je mo to líto, protože i přesto, že jsem nemocná již přes 40 let, nikdy jsem nic nežádala, jen žila v bolestech a přežívala. Bohužel léta přibývají a bolesti také, nemohu sedět 8 hodin za PC, nebo 8 hodin i více v autě. Vím, že pracuji v administrativě, ale i to mne dnes už hodně zmáhá. Nemám soce zánětlivé procesy, jak vyžadují tabulky, ale zůstaly mi trvalé degenerace nemalého charakteru. Prosím pěkně, poraďte mi, co mám dělat dál? Já nechci ID 3, chci nadále pracovat, ale kdybych získala 1 nebo 2, moc bych si usnadnila život. Děkuji mnoho krát za radu. Zdravím Šárka Janštová, Ostrava

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Janštová,

pokud jste neuspěla s odvoláním, tak máte možnost podat správní žalobu, jejíž vzor Vám posílám. Správní žaloba se podává na Krajský soud, neplatí se žádné poplatky, není třeba ani advokáta. Správní žalobu musíte podat do 2 měsíců po doručení rozhodnutí o zamítnutí Vašeho odvolání.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9