Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

prosba o radu

Autor Stanislav Krulich
Předmět prosba o radu
Dotaz

    Dobrý den,vážený pane Kráso

Obracím se na Vás touto cestou , jestli bych mohl ještě jednou o radu?

Letos jsem byl LPS z důvodu přezkoumání zdravotního stavu 5let jsem byl v invalidním důchodě 3. stupně, ten mi byl snížen do 2 stupně, proti tomuto rozhodnutí jsem se odvolal,byl jsem znovu u LPS, co tam se dělo to Vám radši ani popisovat nebudu,u této komise mi byl proti původnímu rozhodnutí což bylo 60% na horní hranici 40% s tím že si mě za pár měsíců opět pozvou k LPS a opět mi tento důchod sníží do 1.stupně, osobně mi to připadá spíše potrestáním za to že jsem si dovolil se odvolat .Lékařský posudek o invaliditě u odvolací komise mě na základě pár minutového pohovoru nebo vyšetření mě velmi poškodil o 20%během pár dní co proběhlo odvolání.Na základě tohoto posudku bylo vypracováno rozhodnutí proti kterému se chci odvolat . Na tomto rozhodnutí je i poučení kterému nerozumím.Opíšu Vám celé poučení, jestli by jste mi mohl poradit jak postupovat dál ,jsem rozhodnutý se třeba i soudit ,bude-li to nutné až k mezinárodnímu soudu ,protože to co se u nás děje s postiženými a staršími občany je neúnosné a musí se s tím něco dělat.

                                      Poučení

Podle ustanovení §88 odst. 6 zákona č.582/1991 Sb., vplatném znění, nelze proti tomuto rozhodnutí podat námitky.Podle ustanovení §88a odst. 4 zákona č.582/1991 Sb., v platném znění se proti rozhodnutí o námitkách nepřipouští odvolání.

Informace o možnosti soudního přezkumu

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do dvou měsíců od jeho doručení žalobu u věcně a místně příslušného soudu podle ustanovení §7 odst. 1 a 3 zákona č.150/2002 Sb., v platném znění , soudního řádu správního.Podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., v platném znění , je lhůta zachována, je-li žaloba v této lhůtě podána u České správy sociálního zabezpečení Praha

Mockrát Vám děkuji za radu , nebo pomoc.Krulich stanislav

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Krulichu,

poučení hovoří o tom, že jste se odvolal a tudíž již nem§ůžete podat k vyšší instanci odvolání. Mátre však možnost podat správní žalobu, a to u vašeho Krajského soudu. Osobně Vám podání správní žaloby doporučuji. Měl byste věrně vylíčit způsob jednání posudkové komise. U správní žaloby se neplatí poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Posílám Vám vzor správní žaloby. Dále Vám doporučuji podat stížnost na postup posudkového orgánu, a to na odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9