Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

přiznání ID

Autor J.Liška
Předmět přiznání ID
Dotaz Dobrý večer, Skončila mi podpůrčí doba,byl jsem na posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti.Zde posudková lékařka dospěla k názoru že můj stav je dlouhodobě nepříznivý a že můj zdravotní stav poklesl na základě zdravotní dokumentace nejméně o 35%.Ale že by mi přiznáním invalidity 1.stupně spíš ublížila ,jelikož jsem stále v léčbě a délka léčby je pravděpodobně delšího trvání a je potřeba dalších vyšetření a upravení medikací a navíc by to prý pro mě nic neřešilo jelikož se jevím momentálně práce z důvodu mého zdravotního stavu neschopný.Dostal jsem posudek o invaliditě kde napsala ,že mi poklesla pracovní schopnost pouze o 25 % a nasměřovala podání žádosti o prodloužení pracovní neschopnosti.Zde mi pak bylo zděleno ,že vzhledem k mé diagnoze nelze prodloužit pracovní neschopnost.Já jsem sice věděl od začátku i můj ošetřující lékař ,že vzhledem k mé diagnoze nelze prodloužit mou pracovní neschopnost.Domníval jsem se že p. doktorka ví co dělá .Bohužel jsem se teď dostal do nemilé situace .Skončila mi podpůrčí doba já jsem od této chvíle papírově zdráv a dle zákoníku práce jsem povinen nastoupit do zaměstnání jako zdravý člověk.A já Vás žádám o názor co mám těď dělat.Zda-li mám podat námitku proti posouzení o invaliditě a jaký v ní mám popřípadě sdělit důvod.A zda-li mám nastoupit do zaměstnání přesto,že mi to můj zdravotní stav nedovoluje.Děkuji za odpověď p.Liška

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Liško,

především Vám doporučuji se okamžitě evidovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, aby Vám nevznikl dluh na zdravotním a sociálním pojištění. Dále Vám doporučuji, abyste podal námitku proti rozhodnutí posudkové lékařky. Vzor námitky posílám. Námitka se posílá prostřednictvím OSSZ na ČSSZ. Do námitky napiště, to co Vám doktorka řekla, protože to je od ní zcela chybný postup. Ona neměla právo takto postupovat a vědomně Vás poškodila. Námitku musíte poslat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

S pozdravem Václav Krása

 Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08  Praha 5

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

I.
Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to
1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.
Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).
Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.
V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.
Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.
Důkazy:
1) Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.
2) Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..
3) Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

II.
V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.
Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.
Důkazy:
1) Uvedené lékařské zprávy
2) Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

III.
Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.
Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.
Důkazy:
1) Uvedené lékařské zprávy
2) Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů