Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posudkový lékaři

Autor Eva
Předmět posudkový lékaři
Dotaz Tak jsem zjistila že jestli chcete být zdravý stačí zajít na LPK do Karviné a tam se okamžitě stanete práceschopný .Lékař téhle komise vám napíše : Celkově jde o závažné postižení více úseků páteře se závažnou poruchou statiky a dinamiky a insuficencí korsetu .Stav závažně snižuje celkovou výkonnost při běžném zatížení a omezuje některé denní aktivity .Podotýkám že jsem po 4 operacích krční páteře a to po poslední operaci mám 4 měsíce . Teď jdu na operaci ramene a mám před sebou ještě jednu operaci páteře. PID jsem měla skoro deset let ,ale stačilo se přestěhovat z jížních čech na karvinsko a tady jsem okamžitě schopná jít do práce a to jen kvůli tomu jak mě bylo řečeno že jsem si podala žádost na příspěvek na zvláštní pomůcky .Ani námitka nepomohla, byla jsem posuzována opět v Karviné u jiného lékaře ,ale vzhledem k tomu že jsem podávala stížnost na lékaře tak si myslím ,že rozhodnutí už bylo předem danné. Když jsem k nim přišla už jen mě byl předložen papír na podepsání .Asi tu mám pro každého radu.MÁTE DŮCHOD A CHCETE ABY VÁM ZŮSTAL TAK POTOM NECHTĚJTE NIC NAVÍC !!! TEĎ UŽ VÍM JAK SE Z LIDÍ STÁVÁJÍ BEZDOMOVCI MĚ DO PRÁCE NIKDO NEVEZME NA PRACÁKU SE NA VÁS KOUKAJÍ JAKO CO PO NICH CHCETE KDYŽ JDETE NA OPERACI . Tohle je má zkušenost . Možná by bylo lepší kdyby každý invalida odmítl důchod a šel se nahlasit ke kremaci . Tím by aspoň naše vláda ušetřila peníze do svých kapes . Nowakova

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Evo,

doporučuji Vám ještě, abyste podala správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. U správní žaloby se neplatí poplatky a ani nepotřebujete advokáta. Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9