Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

pomoc při sepsání námitky

Autor Renata Volná
Předmět pomoc při sepsání námitky
Dotaz

Dobrý den , pane Krása už jste zřejmě odpovídal na několik těchto dotazů, přesto bych Vás chtěla poprosit . Moje maminka /52/ měla v listopadu 2012 příhodu a sice celkové selhání srdce. Nikdy se z ničím neléčila žádné léky nikdy nebrala pravidelně jen běžné nemoci , pravidelné preventivní prohlídky a očkování. Byla vitální, přiměřeně věku. Tento stav přišel z ničeho nic stalo se to doma a jelikož jsem zdravotní sestra tak jsem z pomocí rodiny tehdy zareagovala včas nicméně maminka byla hospitalizovaná na odd ARO  14 dní stav byl vážně kritický nevěděli jsme jestli vůbec přežije a jak na tom bude vlastně mozek / resuscitace trvala 35 min/ . Lékaři ji museli převést na mimotělní oběh jelikož to nezvládala byla podchlazována aby poškození mozku mělo co nejmenší následky . Po oněh 14 dnech se stav stabilizoval mohla být odpojena od přístrojů a převezena na koronární jednotku kdy jí bylo sděleno , že bez trvalého kardio stimulátoru to už bohužel nepůjde jelikož se i doposud nepřišlo jáká byla příčina jejího selhání lékaři tento stav uzavřeli jako idiopatická fibrilace komor. Maminku propustili po měsíci s ICD stimulátorem domů nyní je to tak, že běžné ůkony soběstačnosti sice zvládne , ale s vypětím / př. když jde na nákup musí častěji dělat přestávky  než dojde domů/ obchod máme od domu cca 100m/ je častěji unavitelná , aj. / vše chápu vím, že po tomto stavu tyto obtíže mohou být a trvat i delší dobu,ale od toho 11/11 2012 nedostala žádný finanční obnos na živobití prý nemá nárok. Ona sama je z této její situace nešťastná jelikož vždycky byla zvyklá pracovat a nyní jí to dělá velké obtíže. Byla kuchařka ve vývařovně od rána do večera na nohou a docela mě zarazil postoj paní doktorky Řehkové na CSSZ při posuzování přímo její slova zněla "však to nemáte těžkou práci , to můžete plně pracovat  no že jste málem zemřela to je toho, já nemám maminku od svých 24 let " odstrašující to už moje maminka po psychické stránce nevydržela a rozplakala se se slovy a kdo mě zaměstná nikde ji nechtějí s tímto de facto postižením zaměstnat to ji na to odpověděla paní doktorka odpověděla že je hysterka , že by se měla jít léčit na psychiatrii. A ještě jednnu věc jsem zapoměla dodat jelikož i lékaři na odd ARo si nedovedli její stav vysvětlit doporučili nám genetické vyšetření u všech rodinných příslušníků jelikož moje sestra /33 / má nyní rok a půl syna , který mimi jiné se naridil se srdeční vadou transpozice velkých srdečních cév opět  kritický stav zatím ale bohužel výsledky z genetického vyšetření nemáme . Byla bych Vám moc vděčná za pomoc při sepsání námitky proti rozhodnutí CSSZ , alespoň nějaký vzor  ještě jednou děkuji s pozdravem Volná

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Volná,

doporučuji Vám, aby Vaše matka podala námitku proti rozhodnutí o zamítnutí. Dále by měla podat stížnost na posudkového lékaře, a to na odbor posudkové služby MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. Posílám Vám vzor námitky.

S pozdravem Václav Krása

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

 

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

 

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to

1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.

Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

 

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

 

Jméno a adresa

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.