Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

podání odvolání

Autor Jarda
Předmět podání odvolání
Dotaz Dobrý den! Před třemi lety mi byl odejmut PID a dán část. ID , s tím , že pokles prac. schopností klesl o 50%. Následně byl změněn na invalitidu II. stupně. Avšak ještě týž rok mi byl změněn na invalitidu I. stupně , s tím že pokles je již jen o 35%. Podal jsem námitky , nový lékař LPK mi ponechal I. stupeň a zvedl pokles prac. schopností na 40%. Podal jsem správní žalobu na KS. Tam si vyžádali posudek od komise MPSV , kam jsem se z důvodu zvýšených bolestí bederní páteře nemohl dostavit. Beru silné opiáty a antidepresiva. KS mojí žalobu zamítnul ,a zároveň mi byl pokles opět změnil zase jen na 35% (vyjádřeno v posudku komise MPSV). Ve sdělení paní samosoudkyně zaznělo , že ona přece není žádný odborník a proto si vždy vyžádá posudek od komise MPSV a podle tohoto posudku vynese rozhodnutí. To mi nepřipadá korektní , protože , dle jejích slov dává vždy za pravdu mému oponentovi , tj. jak MPSV , tak ČSSZ…Shledávám tuto praxi jako nanejvýš nespravedlivou. Má smysl podávat odvolání na Nejvyšší správní soud v Brně ? Tam už je prý nutnost podat odvolání pomocí advokáta.Netýká se to jen procesního pochybení?

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Jardo,

obávám se, že Vás svojí odpovědí nepotěším. I když pochopitelně vím o Vašem případu jen to co je uvedeno  v dotazu, značně to připomíná situaci, kterou Nejvyšší správní soud řešil v rozsudku 6 Ads 84/2010 – 62. V něm se mj. uvádí

 „Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelem v tom, že stejně jako posudky PK MPSV musí být posudky lékaře OSSZ přesvědčivé a úplné. Opačný přístup by popíral samotné nastavení procesu posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely poskytnutí dávek invalidního důchodu. Na druhou stranu si však krajský soud pro účely přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o dávce podmíněné dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem vyžádá vlastní posudek, posudek PK MPSV, který je pak pro posouzení soudem podkladem stěžejním. Pokud pak požadavek úplnosti, přesvědčivosti a objektivity naplňuje samotný posudek PK MPSV, jedná se, jak již bylo uvedeno, o stěžejní důkaz před soudem, od něhož soud nemá důvod, a ani není oprávněn, se odchýlit. Pokud se navíc v nyní posuzovaném případě posouzení lékaře OSSZ a posudkové komise lišila pouze procentní mírou poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti (o 5%) a jinak vycházela z téže zdravotní dokumentace, v níž byly posuzovány stejné aspekty zdravotního stavu stěžovatele a jeho sociální i pracovní situace, nelze postupu krajského soudu, který žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalované zamítl, nic vytknout.“

 

Z uvedeného vyplývá, že pokud posudky splňují požadavky, které jsem označil kurzívou je naděje na úspěch u Nejvyššího správního soudu minimální. Pokud se jedná o potřebu zastoupení advokátem připouští zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní výjimku jen v případě  uvedeném v § 105 odstavec 2, které zní:

 „Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

S pozdravem Václav Krása