Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Podání námitky

Autor Artur Kupec
Předmět Podání námitky
Dotaz

Dobrý den,

dne 18.11.1987 jsem byl uznán občanem se ZPS...zde je odůvodnění:Pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav máte podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění.Nejste schopen práce podrobné a dlouhotrvající do blízka,práce se zvýšenou možností úrazu zbylého oka,práce v dopravě a ve výškách....podotýkám,že jsem ročník 1974 a omlouvám se,že začínám takhle ze široka,ale jsem opravdu naštvaný a to je slabé slovo....uznán jsem byl proto a dostal ZPS,protože mám vrozenou oční vadu a to přesně toto:Hypermetropie bilat.,anisometropie,Strabismus diverg.oc.dx.,Stp.operaci strabismu p.oka,Hypertense..........prostě na pravé oko nevidím,nic..Dne 18.08.2009 jsem byl uznán čid a to proto,cituji:V důsledku Vašeho zdravotního stavu nejste schopen vykonávat zejména tyto práce:práce vyžadující zrakovou ostrost do blízka,prof.řízení motor.vozidel,práce ve výškách,u mechanických strojů....Dne 09.09.2010.jsem byl opět vyzván ke kontrole u ossz v Chebu,kam jsem ani nešel,protože posudek o invaliditě mi poslali poštou,což si myslim,že vzhledem k mému zdravotnímu stavu nebylo třeba tam chodit,protože se nic nezměnilo a hlavně je to i nemožné!!!..Leda by se stal zázrak a já se ráno probudil a viděl na obě oči.....tady vám napíšu výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti:1.. Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení § 26 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění,v platném znění.

2.Je invalidní dle § 39 odst.1 zákona č.155/1995 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.Jde nadále o invaliditu prvního stupně dle §39odst.2 písm.a) cit.zákona.Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 35%.

3.Den vzniku invalidity:trvá

4.Posuzovaný je schopen po vzniku invalidity 1 stupně vykonávat soustvnou výdělečnou činnost jen s podstatně menšími nároky na smyslové schopnosti

Dne 02.09.2013 jsem byl opět pozván před posudkovou komisi na ossz v Chebu a id mi byl odebrán a míra poklesu pracovní schopnosti stanovena na 25%.....a to se slovy,že předchozí posudek byl nadhodnocen........No,asi možná opravdu začnu vidět...

Pane Kráso,jsem tedy vyléčen a zdráv?Mohu vykonávat jakoukoliv práci bez omezení?K čemu tedy slouží inv.důchod?Není to náhodou taková kompenzace právě za to,že nejste schopen vykonávat jakoukoliv práci bez jakéhokoliv omezení?Co si mám myslet o posudkových lékařích,když je jeden posuzuje tak,druhý onak?.......Prosím Vás o radu a pomoc při napsání námitky....Děkuji za Váš čas a nezlobte se na mě......

a ještě něco....první lékař,který mi uznal se jmenoval Mudr .Viera  Jamelská a druhý co mi po 4 letech zamítl je Mudr. Karel Bauer.....to jen pro přesnost a doplnění...

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Kupče,

nejste jediný koho postihl tento problém. Ve Vašem případě to však pikantní v tom, že v roce 2010 jste byl posuzován podle stejné vyhlášky jako v letošním roce. Doporučuji Vám, abyste toto uvedl jako základní věc při podání námitky, jejíž vzor Vám posílám. Námitka se posílá prostřednictvím OSSZ na ČSSZ. Pokud byste neuspěl s námitkou, tak by stálo za to podat správní žalobu. Není možné, aby podle stejného právního předpisu jste byl zcela rozdílně posouzen.

S pozdravem Václav Krása

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

 

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

 

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to

1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.

Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

 

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

 

Jméno a adresa