Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Péče méně než 15 let a důchod

Autor Pavla
Předmět Péče méně než 15 let a důchod
Dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se vypočítává důchod u těch, co pečovali o své blízké méně než 15 let. Vím, že se pobírání příspěvku na péči počítá jako náhradní doba, ale mně jde o peněžní výpočet. Nikde to nemůžu najít, všude se píše jen o péči nad 15 let. Já jsem pečovala o syna 11 let, v té době jsem neměla vůbec žádné příjmy, teď jsem zaměstnaná. Ale jaký příjem se mi bude do důchodu počítat z těch 11 let? Z předchozích příjmů, nebo vůbec nic? Slyšela jsem také, že se dá vyloučit doba péče při žádosti o důchod, ale to by mi zase těch 11 let chybělo. Prosím, poraďte mi. Děkuji.

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Pavlo,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda NRZP, pan Krása mi předal Váš mailový dotaz k vyřízení.

Při splnění podmínky jednoho roku pojištění je náhradní dobou pojištění v období do 31. 12. 2006 osobní péče o blízkou převážně nebo úplně bezmocnou osobu.

V období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2006 je náhradní dobou pojištění také péče o takovou osobu, která však není osobou blízkou, ovšem za podmínky, že osoba bezmocná a pečující žijí ve společné domácnosti.

Od 1. 1. 2007 je náhradní dobou pojištění doba osobní péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká

závislost) nebo stupni III (těžká závislost) a nebo stupni IV (úplná závislost), pokud žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.

Od 1. 1. 2008 je náhradní dobou pojištění i doba osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

Tyto doby jsou pro nárok na důchod i jeho výši hodnoceny plně.

Náhradní doba pojištění se dokládá rozhodnutím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ o době a rozsahu péče, které se předkládá při sepisování žádosti o dávku důchodového pojištění.

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče se podává na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ místně příslušné podle místa trvalého pobytu osoby, o níž je/bylo pečováno.

Pokud jde o výpočet výše důchodu, obecně lze konstatovat, že výše důchodu je vypočtena v závislosti na dosažených výdělcích a počtu odpracovaných letech.

Nyní podrobněji :

Výpočet důchodu Důchod se skládá ze dvou složek: základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 2 170 Kč měsíčně, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Výpočtový a vyměřovací základ

Výpočtový základ se určí redukcí osobního vyměřovacího základu, což je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Za roční vyměřovací základ pojištěnce se považuje úhrn vyměřovacích základů (zjednodušeně řečeno výdělků) za jednotlivý kalendářní rok rozhodného období vynásobený koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem za dobu po 31. 12. 1995 je vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a za dobu před 1. 1. 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení.

Rozhodné období

U důchodů přiznávaných do roku 2016 (včetně) počíná rozhodné období kalendářním rokem 1986 a končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku, v němž se přiznává důchod. Po roce 2016 bude rozhodné období stanovováno v rozsahu 30 kalendářních roků bezprostředně předcházejících roku přiznání důchodu. Do rozhodného období se zpravidla nezahrnuje rok, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let věku a kalendářní roky předcházející.

Doručuji Vám požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání Informativní osobní list důchodového pojištění. V tomto dokladu budete mít uveden výčet pojištěných dob.

Pokud Vám bude nějaká doba pojištění (zaměstnání) chybět, je možné k prokázání doby pojištění použít čestného prohlášení nejméně 2 svědků a žadatele o důchod.

Teprve na základě shora uvedených dokladů a potvrzení o příjmech za kalendářní rok je možné vypočítat výši důchodu.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332