Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

odebrání 3. st. invalidity

Autor Hana Cholastová
Předmět odebrání 3. st. invalidity
Dotaz

Dobrý den pane Kráso,

potřebovala bych od Vás radu, jak mám postupovat při odebrání 3. stupně invalidity. Dnes jsem byla před komisí a jsem zoufalá, protože mi nenechali ani 1. stupeň. Jsem po operaci páteře, neusedím ani neustojím déle jak 2 hodiny, pak následuje mrtvení nohy. Doufala jsem, že mi nechají alespoň 1. stupeň, tak bych mohla jít pracovat alespoň do chráněných dílen na zkrácený úvazek. Mé otázky jsou: 1.Chci podat námitku. Musím čekat, než mi příjde vyrozumnění z Prahy? 2.Než budu podávat námitku, má smysl si nechat udělat další vyšetření, např. EMG, CT nebo vyšetření jiným neurologem?  3. Mám se nahlásit na ÚP již teď nebo až po doručení vyjádření z Prahy? 4. Jsem držitelkou karty ZTP (platnost do 31.5.2015 )+ mám i místo na parkování před domem, kam musím nahlásit, že mi byl ID odebrán a do kdy? 5. Myslíte si, že má vůbec smysl námitku podávat?

Zde Vám posílám zprávu, kterou jsem dnes od posudkové lékařky obdržela:

Skutková zjištění, ke kterým orgán sociálního zabezpečení dospěl při posuzování zdrav, stavu prac. schopnosti pojištěnce: Stp. dekompresi a fixaci L3/4 a L4/5 v 3/2009 s perzistujícím pseudoradikul.sy L4 I.dx., chronický LS syndrom s irit.pr.SI skl.Chondropatia genus 1.dx Hypacusisi per. 1 dx stabiliz.

Výsledek posouzení zdrav.stavu a míry poklesu prac. schopnosti:

1.Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdrav. stav ve smyslu ustanovení § 26 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění

2. Není invalidní dle § 39 odst.1 zákona č.155/1995 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Nejde již o invaliditu 3.stupně dle §39 odst.2 písm.c) cit. zákona, nejde ani o invaliditu 2.stupně dle§39 ods.2 písm.b) cit. zákona, ani nejde o invaliditu 1. stupně dle§ 39 odst.2 písm.a) cit. zákona. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 30%

3. Den zániku invalidity: 20.2.2013

Odůvodnění výsledku posouzení zdrav.stavu a míry poklesu prac. schopnosti: U posuzované se jednáo dlouhodobě nepříznivý zdrav.stav způsobený stavem po dekompresi a fixaci L3/4 a L4/5 v březnu 2009. Dle aktuálně doloženého neurologického vyšetření v objektuvním neurologickém obraze v popředí LS syndrom s irritací pravého SI skloubení, pseudoradikulární syndrom L4 vpravo. V anamnéze opakovaně rehabilitace pod vedením reh. lékaře. Dle neurologické kontrply ze srpna loňského roku funkční lumbalgie. Dále posuzpvanáv ORL pro lehkou nedoslýchavost, stav stacionální, bez vlivu na  komunikaci. Od poslední KLP stav stabilizován. U posuzované se jedná o postižení páteře s recidivujícími polytopními funkčními blokádami s omezením pohyblivosti, se svalovou dysbalancí, poruchopu statiky a dynamiky páteřes občasnými projevy kořenového dráždění, bez známek poškození nervu. Některé denní aktivity vykonává s obtížemi. Vzhledem k ostatním zdrav. postižením a kprac. anamnéze hodnotím při horní hranici int. rozpětí s navýšením o 10%. Pokles prac. schopnosti dle doložených nálezů v současné době neodpovídá žádnému stupni invalidity.

Posudkový závěr: Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles prac. schopnosti je zdrav. postižení uvedené v kapitole XIII.. odd. E, položce 1.b, přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pras. schopnosti 20%. Vzhledem k jeho vlivu na schopnost využívat dosažené zvdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo schopnost rekvalifikace se podle § 3 ods. 2 citované vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 10%, celkově činí 30%

Vážený pane Kráso, velice Vám děkuji, že se věnujete zdravotně postiženým lidem. Moc si Vás za to vážím. Omlouvám se, že Vás okrádám o Váš čas, ale jsem opravdu zoufalá, ze dne na den někdo rozhodne a člověku se úplně otočí život. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

S úctou Hana Cholastová, Zlín

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Cholastová,

doporučuji Vám, abyste podala námitku. Námitku musíte podat do 30 dní po obdržení rozhodnutí o odebrání ID. Bylo by dobré mít nejnovější vyšetření. Pokud máte nějaké vyrozumění o tom, že Vám byl odebrán ID, tak se můžete přihlásit na ÚP. je důležité, abyste nemusela platit ze svého zdravotní pojištění. Posílám Vám vzor námitky.

S pozdravem Václav Krása

 

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

 

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

 

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to

1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.

Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

 

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

 

Jméno a adresa

 

Vážená paní,rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohl/a Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.