Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Nový dotaz

Autor Kubíčková
Předmět Nový dotaz
Dotaz Dobrý den vážený pane Kráso, obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Narodila jsem se na Ukrajině a mám české občanství. Je mi 56 let. Na Ukrajině jsem studovala a byla zaměstnaná od 1. 9. 1974 do 15. 9.1995. Od 25. 9. 1995 do dnešního dne jsem byla zaměstnaná ve společnosti EUROPASTA. Za celý svůj život jsem nebyla na podpoře. V roce 2000 jsem měla úraz s trvalými následky a byl mi přidělen částečný důchod podle § 44 ods.1 zákona č. 155/1995 Sb. Tento částečný důchod mi byl vypočítán z doby odpracované v ČR, protože s Ukrajinou nebyla uzavřena smlouva na úseku sociálního zabezpečení. Dobu lze započítat jen v případě úhrady pojistného, ale státní správa zaplacení pojistného za dobu pracovní činnosti před 1. 1.1996 neumožňuje. Částečný důchod v roce 2001 mi byl vypočítán na 2100 Kč, v roce 2014 se stanovil na 4600 Kč. Vzhledem k tomu, že můj zdravotní stav byl dlouhodobě nepříznivý, tak mi byl přidělen důchod 3. stupně dle § 41 čl. II bodu 3 zákona č. 220/2011 Sb. s použitím koeficientu II. Avšak, na internetových stránkách České zprávy a sociálního zabezpečení v sekci „Výše invalidního důchodu při změně invalidity“ se výše koeficientu stanoví podle tabulek a to tak, že při změně z 1. stupně na 3. stupeň se používá koeficient III. Zajímá mě, jakého důvodu byla použito ustanovení § 41 čl. II bod 3 zákona č. 220/2011 Sb.? V důsledku to pro mě znamená, že mi byl přidělen důchod 3. stupně ve výši 3816 Kč + 2340 Kč = 6156 Kč, přičemž jsem vdova a mám nezaopatřené dítě, které studuje. Mám nemocná kolena, jsem po operaci obou kotníků a při chůzi si musím pomáhat francouzskými holemi. Jelikož v mém zaměstnání není pozice, na kterou by mě zaměstnavatel mohl s mým znevýhodněním přeřadit, jsem nucena z práce odejít. Pane Kráso, můžete mi prosím pěkně vysvětlit, jak je v evropském právním státě možné, že osoba která pracovala celý život, tj. 40 let, a poctivě platí zdravotní pojištění, dostane důchod 3. stupně ve výši 6156Kč což je téměř jako životní minimum? Ztrácím víru v právo a cítím se diskriminovaná použitím koeficientu 2 a ne 3 při zvýšení stupně invalidity. České sociální právo vymazalo můj život před rokem 1996, jako kdyby 21 let práce na Ukrajině neexistovalo. Dnes už přece musí existovat mezinárodní smlouva mezi Ukrajinou a Českou republikou v oblasti sociálního zabezpečení. Pane Kráso, vážím si Vás za to, že pomáháte obyčejným lidem, a také vím, že to je neordinární případ, ale chtěla bych věřit, že mi pomůžete. S hlubokou vděčností a nadějí, Paní Kubíčková.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den, paní Kubíčková,

byl jsem požádán, abych zareagoval na Vaše níže uvedené otázky.

První otázka zněla, proč při přepočtu invalidního důchodu I. stupně na stupeň III. nebyl použit koeficient III.

Protože nemám možnost se seznámit s rozhodnutím, ve kterém je přepočet popsán a odůvodněn, mohu odpovědět pouze obecně.

Každý invalidní důchod má dvě složky. Složku nazvanou jako základní výměra, která je u každého invalidního důchodu stejná.

Druhou složku nazývají právní předpisy jako procentní výměra. Ta je u každého invalidního důchodu jiná a závisí na stupni invalidního důchodu, doby pojištění a na dalších ukazatelích, které z důvodů přehlednosti zde neuvádím.

Při přepočtu invalidního důchodu se přepočítává tedy jen procentní výměra a to dle pravidel uvedených v § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Tam je řečeno, že: „Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa.“

Zjednodušeně řečeno v případě, kdy Vám byl invalidní důchod I. stupně změněn na invalidní důchod III. stupně, měla Vám být procentní výměra invalidního důchodu I. stupně vynásobená číslem 3 (1.5*0.5 =3) a po sečtení nově vypočítané procentní výměry se základní výměrou měla vzniknout částka vyplácená jako invalidní důchod III. stupně.

Jak jsem došel k číslům 1.5 a 0.5, se můžete dočíst v § 41 zákona č. 155/1995 Sb. Tento zákon je dostupný na stránkách:
http://portal.gov.cz

odkaz vyhledávání zákonů.

Pokud byste měla zájem o podrobnější odpověď, je možné oscanované rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně s výpočtem jeho výše zaslat mně na mailovou adresu:
poradnanrzp@nrzp.cz

Druhá otázka zněla, zdali existuje mezinárodní smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou.

Ano, taková smlouva existuje a je dohledatelná na stejných internetových stránkách pod označením 29/2003 Sb. mms. Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení.

Pro Vás by mohla být podstatná dvě ustanovení z této smlouvy.

Prvním je čl. 39 odst. 4, kde se stanoví, že:
„Doby pojištění získané podle právních předpisů smluvních stran jejich občany ke dni vstupu této smlouvy v platnost budou považovány za doby pojištění té smluvní strany, na jejímž území měl občan k uvedenému datu, nebo naposledy před tímto dnem, trvalý pobyt.“
Druhým je pak čl. 40 odst. 1, kde se uvádí: „Dřívější rozhodnutí vydaná v oblastech sociálního zabezpečení upravovaných touto smlouvou neodporují používání této smlouvy.“

Pokud k těmto ustanovením nebylo při rozhodování přihlédnuto, lze to namítnout v tzv. námitce proti rozhodnutí.

Ta se podává do 30 dnů od oznámení rozhodnutí v písemné podobě úřadu, který rozhodnutí vydal. Tento úřad (obvykle okresní správa sociálního zabezpečení) tuto námitku spolu se svým vyjádřením zasílá nadřízenému úřadu, který o námitce rozhodne.

Opět je odpověď pouze obecná.

Pokud byste měla zájem o podrobnější odpověď, opět bych potřeboval se seznámit s rozhodnutím o invalidním důchodu tentokrát i z roku 2000.

V dotazu neuvádíte, jestli máte ještě nějaké příjmy kromě invalidního důchodu.

Je proto otázka, zdali byste neměla nárok na jiné peněžité dávky např. příspěvek na bydlení. Podrobnosti o tomto příspěvku naleznete na:
https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni
nebo na příspěvek na živobytí. Podrobnosti jsou na:
https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/zivobyti

Uvádíte, že máte zdravotní problémy, proto si dovolím doporučit Vaší pozornosti příručku pro zdravotně postižené:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16881/Prirucka_OZP.pdf
kde se můžete dočíst o dalších dávkách a nárocích osob se zdravotním postižením.

S pozdravem
Mgr. Petr Schweiner