Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Nepřiznání ID

Autor Daniela
Předmět Nepřiznání ID
Dotaz

Dobrý den pana Krása,

měla bych jednu otázku. 29.11.2010 jsem na doporučení lékaře podala žádost o ID. V roce 2008 jsem přišla o pravou ledvinu v důsledku cevní anomálie. V průběhu dvou let se mi zvýšil nekontrolovatelně tlak. Jsem na 4 kombinací léku. Ledvina která zůstala začala propouštět bilkovinu do moči což podle lékaře urologie není dobré a tlak se neustálil. 29.11.2010 byla žádost zamítnutá. Podala jsem odvolání a to bylo také zamítnuto 03.03.2011. Jednání paní doktorky bylo arogatní, kdy s posudkem od kardiologa mě poslala k psychiatrovi pokud mmě pracovní stres zvedá nekontrolovatelně tlak. Na mou otázku kdo mě zaměstná v mém zdravotním stavu odpověděla, že tam není od toho aby mě hledala práci. Jednou jsem byla nemocná a pak zase zdravá. Prý až mi začnout odcházet další orgány mám přijít. Nevidím tedy důvod proč brát leky a chodit k lékařům, když můj zdravotní stav je " zdravá". Dnes mi byl doručen dopis  " Posudek o invaliditě". Pokud jsem zdravá tak nerozumím této větě.:

Lékař LPS ČSSZ po prostudování podkladové dokumentace a na základě vlastního zjištění při jednání dospěl k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který omezuje fyzické schopnosti a má vliv na pokles pracovní schopnosti....pokles pracovní schopnosti o 20%.

Chtěla bych se zeptat zda má vůbec cenu podávat stížnost na lékařku, která má jednání řeznického psa a to urážím všechny pejsky. Připadala jsem si jako idiot, který si vůbec dovolil o něco požádat.

Děkuji za odpověď a s pozdravem

Daniela

 

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Danielo,

doporučuji Vám podat stížnost na odbor sociální péče MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. A myslím, že stojí za to stížžnost podat. Pokud chcete, můžete podat správní žalobu u které se neplatí poplatky a podává se u Krajského soudu. Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

 

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9