Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

námitka proti zamítnutí ID 1stupně

Autor Dana
Předmět námitka proti zamítnutí ID 1stupně
Dotaz Dobrý den, prosím Vás o radu. Chtěla bych podat námitku proti rozhodnutí ČSSZ o odebrání ID 1st. Mohu odvolání sepsat sama nebo se mám obrátit na právníka?Vůbec jsem nebyla posouzena jako nemocný člověk,ale byl zájem pouze o mojí pracovní dobu. Mám obavy o práci, nechtěla bych ji ztratit. Pracuji 8 hodin denně,ale chtěla bych úvazek zkrátit na 6 hodin. Oproti r.2010 mám další nálezy,vyhřezlé plotýnky, sekvestr v páteřním kanálu,což mi způsobuje velké bolesti do obou dolních končetin.Dále infekce v těle, kde bývám přeléčována antibiotiky, neustále chodím na lékařské kontroly s vleklými problémy s celou páteří. Bývám hospitalizována v nemocnici na kapačkách, pravidelně docházím na rehabilitace, je toho ještě více. Nyní jsem se objednala k psychologovi,situaci již psychicky nezvládám, ačkoli užívám 3 rokem antidepresiva. Jsem vyčerpaná, unavená z neustálé bolesti. Děkuji za každou radu , kterou mi poskytnete. S pozdravem a tisíceré díky,pěkný den Dana.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Dano,

námitku můžete sepsat sama, je zbytečné platit za právní služby. Posílám Vám vzor námitky.

S pozdravem

Václav Krása

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.
 
 
 
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5
 
Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu
 
Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:
 
I.
Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to
1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.
Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).
Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.
V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.
Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.
Důkazy:
1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.
2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..
3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů
 
II.
V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.
Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.
Důkazy:
1)      Uvedené lékařské zprávy
2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů
 
III.
Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.
Závěr o organickém původu poruch prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.
Důkazy:
1)      Uvedené lékařské zprávy
2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů
 
IV.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.
 
V.
Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.
 
V Praze dne ………..
 
Jméno a adresa