Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

jak postupovat?

Autor halina
Předmět jak postupovat?
Dotaz

Dobrý den, podala jsem žádost o ID.

lékař. zpráva ortop

Rtg.LS: snížení horní krycí plotny L1, susp. diskopathie a porosa L1-2 a L 5

indikuji CT Ls p. indikována PN / nemohu mít PN, jsem vedena 6 let na ÚP/

CT LS páteře, vyš. provedeno nativně

Mírné zn. spondylozy a výraznějí spondylartroza. Osteoporaza. Dextrokonvexní skolioza mírného st.

Prolomení hor. krycí desky L1 vlevo s výraznými sklerotickými změnami-nález na podkladě výrazného Schmorl. uzlu vel. 15mm.

ve výši L2-3 cirkul. protruze ploténky šíře 3mm relativní osteoligament. stenoza páter. kanálu v příčném rozměru měří 15mm, sagit. rozměr je norm.

ve výši L4-5 cirkul protruze ploténky šíře 3mm, relat. osteoligament. stenoza páter. kanálu v příč. rozměru šíře 15mm, sagit. rozměr je norm.

Ve výši L5/S 1 cirkul protruze ploténky šíře 3mm, páteř. kanál volný.

ost. nález v mezích normy, dne 12/12/2012

dále ortopedie

6.2.2013

ortop.doporučení pokr.

Léčena dle neurologa pro protruzi disku L2-5 a mírnou stenosu kanálu . Z ortop. hlediska zákaz zvedání břemen a prochlazení

dále zpráva urol. 22.3.2013

Pac. s recid IMC od r. 2005 s častými exacerbacemi, nyní i s recid. cystopyelitidami bilat. tč. urgentí i stresová inkontinece

IVU kobvilat nehm, tapot vlevo pos, citlivost v levém podžebří nad sponou

moč chem E coli lo na 7

Zá cystitis chronica s castými exacerbacemi pyelonefritidy

z urol. hlediska je schpna jen práce v teple s vyloučením prochlazení, střídání teplot, promoknutí s možností mikce dle potř. a možností příjmu tekutin, není pravděpodobné zlepšení stavu v budoucnu.

dále psychiatrie

------------------------

Jmenovaná je péči PA, poprvé vyšetřena v5/2010 na dop. neurologie, dle parere neurasteniký syndrom. dop. sertralin ev. lyrica.

v KO shledána afektivní labilita, pokleslá nálada, r projevu byla zabíhavá, byla pozorována zhoršená pozornost, ososbnost s akcentovanými rysy. po dop. sertralinu se cítila zpomalená, dále dop. citalopram, následně Welbutrin, pslední kontrola 7/2010, pak se již nedostavila.

znovu přichází do péše na konci listop.2012, žádala medikaci na spaní, stěžovala si nato, že se trápí, buď se cítí aktivní nebo naopak depresivní, tyto stavy se prav. střídají. dop. medikace Valdoxanem. dále si subj. stěžuje na zapomínámí, nemožnost soustředit se.

psych. vyš. ze dne 11.12.12 a 31.1.2013 se závěrem-pac. s intelektem v pásmu průměru spřítomným nevyváženým profilem kognitivních funkcí, stížená je zejména pozornost, zraková pozornost, psychomotorické tempo-výrazně. Přítomna porucha krátkodobé neverb. i verb. paměti, přítomny jsou také konfabulace. Akt. se celkově přikláním, že neuropsych. nález odpovídá spíše kognitivnímu defektu u úzkostně depresivní poruchy a poruchy osobnosti. akt. silná míra úzkosti ovlivňující percepci, která imponuje až psychotickou mírou, zcela bez schopnosti korigovat. Depresivní porucha inhibovaná, apaticko-abulická. Osobnost s akcent. rysy disociální, hraniční HY schizot. Struktura osobnosti je astenická, emočně nezralá, se sníženou frustrační tolerancí. Akt. stav pac. zejména sížená PMT, porucha pozornosti a pamětí jako důsledek ´úzkosti s mírou v pásmu střeně těžké jsou neslučitelné se zařazením do pracovního procesu. phdr.

SPP kontakt dobře navoditelnýá, orientace správná všemi směry, odpovědi na dotazy adekvátní, rozvláčné, zabíhavé, obtížně se vyjadřuje, psychomotor. tempo znatelně zpomalené, anxieta, depresivní ladění. porucha koncentrace pozornosti, narušené kognitivní funkce osobnost s akcent. rysy

poslední trapia valsoxan 25mg, 2tbl,. večer, rivotril 0.5mg dle potřeby

dg. F61 smíšená porucha osobnosti těžkéhos tupně

F 41.2 úzkostně depresivní porucha těžkého stupně

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Skutková zjištění, ke kterým orgán soc. zapezp. dospěl při posuzování:

úzkostně depresivní porucha těžkého stupně

VAS Lp/relativní stenoza p.k. L2-3, L4-5, bez koř. dráždění

Cystitis chron. s častými exacerbacemi pyelonefritidy

Výsledek posouzení stavu a míry poklesu prac. schopnosti:

1. Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení par.26 zákona 155/1995sb. o důch. poj., v platném znění

2. Není invalidní dle par. 39 odst. 1 zákona č. 155/95 sb. ve znění pozd. předpisů

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho prac. schopnost pouze o 30procent.

Odůvodnění výsledku posouzení zdr. stavu a míry poklesu prac. schopnosti:

Posud. zhodnocení

48letá posuzovaná v péči ortopedie pro VAS sy a urologie pro recid. infekce moč. cest. Rovněž v péči psychiatrie pro depresivní poruchu /nikdy nebyla hospitalizována/ od 11/2012, tedy nejde o DNZS,Při hodnocení užívám horní hranici výměry, kterou navyšuji pro další chorobu, avšak  celková výšeč nedosahuje úrovně pro přiznámí invalidity.

Posudkový závěr:

Rozhodující příčinou DNZS pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles prac. schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII., odd. E, položce 1b, přílohy k vyhlášce č. 359/2009 sb. pro které se stanovuje míra poklesu prac. schopnosti 20proc., vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu se podle par. 3 odst. 1 citované vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 10proc., celkově činí 30proc.

mudr. ..

Prosím poraďte, jak dále? Námitky? co uvést, jak se zachovat, co napsat, co žádat?

počkat půl roku až to bude rokk léčení psychiatrie a znovu žádat, budu muset mít nové lékařské zprávy, nebo se muže použít CT páteře výše uvedené, nové psyhol. vyšetření nebo se může použít výše uvedené? mám šanci v námitkách uspět? nemám zaměstnámí, ani partnera, nejsem shcopna si poradit, volám o pomoc mám nzl. dceru

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Halino,

máte jedinou možnost, a to podat námitku ve lhůtě 30 dní po doručení rozhodnutí. Do námitky uve´dte, že posuzující orgán nevzal v úvahu všechny okolnosti Vašeho zdravotního stavu. Námitka se posílá prostřednictvím OSSZ na ČSSZ. Posílám vzor námitky.

S pozdravem Václav Krása

Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08  Praha 5

 

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

 

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

 

I.

Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to

1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).

Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.

V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.

Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.

Důkazy:

1)      Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.

2)      Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..

3)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

II.

V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.

Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

III.

Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.

Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.

Důkazy:

1)      Uvedené lékařské zprávy

2)      Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

IV.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

 

V.

Na základě výše uvedených skutečností žádám, aby výše uvedené rozhodnutí bylo změněno tak, že jsem invalidní ve II. stupni invalidity.

 

V Praze dne ………..

 

Jméno a adresa

 

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.