Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

informace

Autor Kristýna
Předmět informace
Dotaz Dobrý den.Potřebovala bych prosím poradit.Dnešním dnem t.j. 8.3.2016 mi přišel lékařský posudek o UZNÁNÍ nemoci z povolání.Má otázka zní : JAK vyřídit doplatek nemocenské ( 6 měsíců)- co proto dělat a kam jít??stále jsem na nemocenské,ale zřejmě mi bude koncem měsíce ukončena.Jak a co řešit ze zaměstnavatelem,co se týká doplatku mzdy -renty ???Pokud mně tedy propustí z důvodů nemoci??? Mám nárok na invalidní důchod-(astma bronchiale s vazbou na pracovní prostředí a senzibilací na mouku žitnou a pšeničnou)??? A kde a jak se vyřizuje. Moc děkuji za odpověd.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Kristýno, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Pokud správně chápu Vaši otázku, tak se neptáte na doplatek nemocenské, ale na to jak máte vyřídit doplatek do průměrné mzdy za dobu, po kterou jste nemocná. Tento typ doplatku se jmenuje náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Počítá se od Vašeho onemocnění do doby ukončení Vaší pracovní neschopnosti (stabilizace Vašeho zdravotního stavu). Pokud jste nyní dostala lékařský posudek o uznání nemoci z povolání, použijte jej jako doklad a přiložte jej k požadavku na náhradu škody Vašemu zaměstnavateli, společně s doklady o výplatě nemocenské. (Doporučuji zatím předložit pouze jeho kopii.) Požadavek na náhradu škody je nejlepší uplatnit písemně a zaslat jej doporučeně Vašemu zaměstnavateli, nebo jej předložit osobně, oproti podpisu. Zaměstnavatel sám by měl umět spočítat kolik Vám má vyplatit na této náhradě.

V samotném uznání nemoci z povolání máte s největší pravděpodobností uvedeno též, že své původní zaměstnání již nemůžete vykonávat. Současně s uplatněním náhrady za dobu Vašeho léčení na zaměstnavateli tedy též budete požadovat zajištění náhradní práce, která bude, pokud možno, v souladu s Vaší kvalifikací a původním pracovním zařazením, ale z hlediska Vašeho zdravotního stavu ji budete moci vykonávat. Pokud zaměstnavatel žádné takovéto pracovní místo nemá k dispozici a nenabídne Vám ani žádné jiné podobné zaměstnání, které byste mohla s ohledem na svůj zdravotní stav vykonávat, teprve potom Vám musí dát výpověď.

V případě uplatnění samotných náhrad za ztrátu na výdělku můžete uplatňovat dvojí náhradu, a to:

1) Náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

2) Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

První uvedenou náhradu uplatníte u zaměstnavatele tak, že mu předložíte soupis vyplacené nemocenské po dobu Vašeho léčení, tj. za 6 měsíců a zmíněná náhrada poté bude počítána tak, že se od Vaší průměrné mzdy před vznikem nemoci z povolání odečte tato, Vám vyplacená, nemocenská a rozdíl Vám musí zaměstnavatel, po příslušných srážkách, uhradit. Tuto dohodu mezi Vámi a zaměstnavatelem lze uzavřít i mimosoudně. To znamená sepsáním písemné dohody mezi Vámi. Samotnou náhradu ovšem nebude vyplácet zaměstnavatel sám, nýbrž jeho komerční pojišťovna, u které je pro tyto účely pojištěn. Tento požadavek je dobré na zaměstnavatele vznést nejen ústně při osobním jednání, ale předložit mu Váš požadavek, s návrhem dohody, též písemně. V případě, že se spolu nedohodnete na takovémto odškodnění, je možné podat příslušnou žalobu o náhradu škody k soudu.

Druhá zmíněná náhrada, tj. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se však počítá jinak a její běh může být počítán teprve ode dne ukončení Vaší pracovní neschopnosti. Tedy většinou od Vašeho nástupu do nového pracovního místa. V takovém případě se náhrada počítá tak, že od Vaší průměrné mzdy před vznikem nemoci z povolání se odečte Váš aktuální výdělek po opětovném nástupu do práce (pokud je nižší než původní průměrná mzda) a případný invalidní důchod vyplácený z téhož důvodu. Výsledná částka bude náhradou za ztrátu na výdělku. V případě, že by Váš výdělek po opětovném nástupu do práce byl vyšší než Váš původní, průměrný výdělek před vznikem nemoci z povolání, žádný nárok na náhradu za ztrátu na výdělku by Vám nevznikal. Pokud byste ovšem nemohla získat žádné zaměstnání a byla registrována jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, musí Vám být od průměrné mzdy vyplácené před vznikem nemoci z povolání odečítána průměrná mzda v ČR a případný důchod vyplácený z důvodu Vaší nemoci.  Takto vzniklý rozdíl by byl opět Vaší rentou. Pokud byste se na tomto ze zaměstnavatelem nedohodla smírnou cestou odškodnění, je opět možné zajistit tak, že podáte příslušnou žalobu o náhradu škody k soudu.

V rámci náhrady škody však můžete z titulu nemoci z povolání uplatnit na zaměstnavateli i další odškodnění. Jde o náklady spojené s léčením (nehrazené ze zdravotního pojištění), tj. např. cestovné k lékařům, cestovné rodiny k Vašim návštěvám do nemocnice, léky (nehrazené ze zdr. pojištění), spotřební materiál, apod. Dále např. ztížení společenského uplatnění (pokud Vám nějaké vznikne), příp. další nároky. Doporučuji Vám tuto problematiku konzultovat v některé z advokátních kanceláří, kde by Vám advokát měl umět kvalifikovaně poradit a uplatnit u Vašeho zaměstnavatele všechny náhrady škody, které u Vás přicházejí v úvahu.

Tážete-li se na to, jak si máte vyřídit případný invalidní důchod a zda Vám na něj vzniká nárok z důvodu Vašeho zdravotního handicapu, tak tato dávka vůbec nesouvisí s předchozím uznáním Vaší nemoci z povolání. Samotný důchod se zařizuje tak, že vyplníte příslušnou žádost o invalidní důchod a podáte ji na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa Vašeho bydliště. Poté si posudkový lékař okresní správy vyžádá Váš lékařský posudek od Vašeho ošetřujícího lékaře, následně budete nejspíš pozvána k posouzení zdravotního stavu na OSSZ a poté bude rozhodnuto o míře poklesu Vaší pracovní schopnosti v souvislosti s Vaší nemocí. Pokud Vaše pracovní schopnost poklesne o 35 % a více bude Vám přiznán některý ze stupňů invalidních důchodů. První a druhý stupeň jsou částečné invalidní důchody a třetí stupeň je plným invalidním důchodem. Proti případnému nepříznivému rozhodnutí se můžete odvolat.

Věřím, že Vám tato informace plně postačuje a přeji Vám úspěch ve Vašem jednání.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku