Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz ohledně posouzeni zdr stavu,

Autor Dana Kovácsová
Předmět Dotaz ohledně posouzeni zdr stavu,
Dotaz

Dobrý den ,Chci vás moc poprosit  o radu ,Mám v  domácí péči Pana  krerý má třetí stupen těžká závislost už dvakrát jsem se odvolávala aby dostal čtvrtý stupeń  protože pan nechodí a nezvládá Podávání a porcování stravy, 
Příjmání stravy, - dodržování pitného režimu,
Mytí těla,
Koupání nebo sprchování,
Péče o ůsta , vlasy , nehty ,holení,
Fyziologické potřeby včetně hygieny,
Vztávání z lůžka, ulehávání změna poloh, 
Ležení vydržet polohu v sedě,
Stání schopnost vydržet stát,
Chůze po rovině,
Výběr oblečení,- 
Provedení jednoduchého ošetření
Dodržování léčebného režimu
 A orientace v přirozeném prostředí    Odvolávala jsem se na Ministerstvo Práce a sociálních věcí do Plzně ,Když  jsem dostala odpověd tak jsem  byla z toho zdrcená protože mi odepsali že pan nemá nárok na čtvrtý stupen ale prý je mezi druhým a třetím stupněm ,Protože pan je po mozkové příhodě už pět let má celou pulku těla ochrnutou a má Epilepsii ,Po každém záchvatu mu volám  záchranku a je n nemocnici na pozorování  tři nebo čtyři dny ,Pan tam patlavě povídá že chodí  a že si doma vaří atd Ale ve skutečnisti je rád že si u pusy udrží pijátko  A v nemocnici  to co tam patlavě řekne tak mu napíší do propouštějicí zprávy ,Tak jsem cás chtěla moc poprosit o radu jestli mám nějakou možnost nějak postupovat  děkuji Kovácsová,

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Kovácsová,

jedinou možností je podat správní žalobu ke Krajskému soudu, a to na pochybení ve správním řízení. U správní žaloby se neplatí žádné poplatky. Žalobu můžete koncipovat obdobně, jako je žaloba u ID. Vzor Vám přikládám.

S pozdravem Václav Krása

 

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                     Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                    

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                            

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.           Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.           Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9