Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz na práci stran invalidní komise a možnosti při posudcích Invalidního důchodu

Autor Zuzana
Předmět Dotaz na práci stran invalidní komise a možnosti při posudcích Invalidního důchodu
Dotaz

Krásný den,

léčím se čtvrtým rokem s lymeskou boreliozou, prozatím neúspěšně a se zhoršující tendencí. Pracuji v sociálních službách s častými pracovními neschopnostmi z důvodu nefunknčnosti kloubů a vysokým horečkám.

Během posudku mi bylo posudkovým lékařem sděleno, že vzhledem k povaze práce, zaměstnavatel přeci musí chápat můj zdravotní stav a počítat s tím, že nejsem vždy plně schopna práci stoprocentně odvádět. K posudku jsem donesla další zprávy od odborného lékaře. Posudkový lékař se na ně ani nepodíval a sdělil mi, že můj zdraotní stav je v pořádku. Invalidní důchod nebyl přiznán(uznáno30procent).  Po následném odvolání došlo opět k zamítnutí a to opět při upozornění, že pracuji na místě, kde mi musejí rozumět. Dále mi bylo sděleno, že na infekční kliniku nedojíždím, častěji než jednou za měsíc( což vzhledem k povaze nemoci ani častěji není možné) a zprávy od ostatních lékařů prý nejsou dostačující a bere se zřetel pouze na zprávu odborného. Důchod byl tedy zamítnut kvuli práci a málo četným návštěvám odborníka.( k ostatním lékařům - obvodní, neurolog, ortopedie docházím jednou za týden až 14 dní)

Zajímalo by mne tedy  jaké jsou nyní další možnosti? A do jaké míry je práce, kterou vykonávám rozhodující k přiznání ID ? děkuji za odpověď

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Zuzano,

doporučuji Vám, abyste podala SPRÁVNÍ ŽALOBU, která se podává ke Krajskému soudu. U těchto správních žalob se neplatí žádné poplatky a není třeba advokát. Správní žalobu musíte poslat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o zamítnutí odvolání. Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

 

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne………………………….  

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9