Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

částečný inval. důchod 1. stupeň

Autor Hana
Předmět částečný inval. důchod 1. stupeň
Dotaz

Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení proč mě byl odebrán ČID . Odvolala jsem se k soudu do Hr. Králové. Byla jsem u třech posudkových komisí, které se nedokázali shodnout v procentech.Nakonec jsem skončila v Hr. Králové  na posudkové komisi  MPSV ČR Wonkova 1142.Řízení probíhalo 26.9. 2011 Předseda komise MUDr. Marie Chobolová, další lékař MUDr. Tereza Szymanská. Číslo jednací: 2011/859-HK.  Podle jejich rozhodnutí mě považuje PK MPSV HK , že mám smíšenou úzkostnou a depresivní poruchu z posudkového hlediska lehkého stupně.

Zdravotní ní je uvedeno v kapitole V, odd. položce 5, písm.. b) příl. k vyhlášce č. 359/2009 Sb.,pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti na 20 %.Vzhledem k dalším zdravotním postižením a vzhledem k profesi podle § 3 odst. 1 citovavyhlášky PK zvyšuje procentní hodnotu o 10 % na celkových 30 %. Nejedná se o invaliditu dle § 39 odst. 2, písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., v pl. znění, nejedná se ani invaliditu dle § 39 odst. 2, písm. b) c) zák. č. 155/1995 Sb., v pl. znění.

S tímto posudkem nemohu souhlasit, já se hlavně léčím  s bolestmi kyčelních kloubů tj. 3. stupeń.Jsem po havárii- tj 3 zlomené obratle a mám 5 operací na břicho,mám 2-3 stupeń artroza pr. kolene. Nesouhlasím s tímto výrokem a trvám na tom, abych byla posouzena jinými lékaři, kteří na sebe nejsou navázáni.Prosím Vás můžete mě poradit,jak mám postupovat. Trvá to už 2 roky.  Děkuji Vám za radu. S pozdravem Jindřichovská Hana

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Jindřichovská,

nyní Vám zbývá jediné, podat správní žalobu. Ta se podává ke krajskému soudu. Výhodou je, že se neplatí poplatky a nemusí Vás zastupovat advokát. Smyslem správní žaloby je dokázat, že posuzující orgán nevzal v úvahu všechny náležitosti při stanovení posudku. Ve Vašem případě byste měla žalovat, že PK se soustředila na deprese a nikoliv na Vaše postižení kyčlí aj., která jsou závažnější.

Posílám Vám vzor správní žaloby.

S pozdravem Václav Krása

 

Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o ………………………

POZOR – správní žalobu lze podat nejdéle do 60ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému žaloba směřuje

 

Krajský soud

a d r e s a

 

V ě c : Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu druhého  stupně

                                                                                                                             

N A V R H O V A T E L : Eva Nováková

bytem Vymyšlená 432

190 00 Praha 9

 

O D P Ů R C E : Česká správa sociálního zabezpečení,

Křížová 25, 125 08 Praha 5

 

 

D V O J M O

 

I.                    Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne ……… čj. 000 000 000 mi byl přiznán invalidní důchod druhého stupně. Proti tomu rozhodnutí jsem podala námitky, kterým však nebylo vyhověno, jak dokazuje rozhodnutí ČSSZ čj.::::::::::::::::::::::: ze dne…………………………. 

Podle posudku posudkového lékaře odpovídá můj zdravotní stav postižení uvedenému v kapitole …………oddílu ……….položka…………….písmeno……..Toto hodnocení je však v rozporu s lékařskými nálezy odborných lékařů zejména lékařské zprávy…………

Důkazy: lékařské zprávy

              Posudek o invaliditě

              Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

Rozhodnutí považuji za nesprávné z těchto důvodů:  1. Při rozhodování Odpůrce odůvodňuje své rozhodnutí tím, že dle posudku příslušného posudkového lékaře jsem invalidní ve 2. stupni.

II.                   

 Posudkový lékař učinil tento závěr, aniž by podrobněji zkoumal můj zdravotní stav. Na jednání jsem (ne)byla přizvána, takže si nemohl učinit odpovídající představu o mém zdravotním postižení.

Důkazy: 1. Protokol o jednání                                                                                         

2. Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

 

 

III.          Při posuzování mého zdravotního stavu nebylo přihlédnuto k ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jak vyplývá z lékařských zpráv, utrpěla jsem jen od prosince loňského roku do dubna t.r. zlomeninu sedmi žeber  při třech pádech zaviněných mým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, přičemž jedna nehoda měla za následek pneumónii. Pokud by bylo hodnocení provedeno správně podle platných právní předpisů a v souladu se zdravotní dokumentací, pak by můj zdravotní stav byl hodnocen podle kapitoly…..oddílu…..položky…….písmena………., což odpovídá invaliditě 3 stupně.

Důkazy: 1. Viz sub. 1

 

IV.          Z uvedených skutečností vyplývá, že rozhodnutí odpůrce bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, bez přihlédnutí k ustanovení § 3, odst. 1, vyhl. 359/2009 Sb.Tím byla porušena ustanovení § 39 zákona č.155/1995 Sb., i zákona č. 500/2004 Sb i odpovídající ustanovení, prováděcí vyhlášky. Proto navrhuji vydání tohoto

 

r o z s u d k u:

 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení čj. 000 000 000 ze dne …….. se ruší.

České správě sociálního zabezpečení se ukládá, aby o žádosti žalobce znovu rozhodla.

Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení, a to do třech dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Praze dne ...........

 

Eva Nováková

Vymyšlená 432

190 00 Praha 9