Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Ankylozující spondylitida V. stadium

Autor Tonda
Předmět Ankylozující spondylitida V. stadium
Dotaz

Dobrý den,

pane Krása je mi 49 let a od 30-ti let trpím bolestmi zad. Dne 13.1.2014 jsem navštívil Revmatologický ústav v Praze, kde mi byly udělány testy a vyšetření na Bechtěrevovu chorobu. Bohužel, příznaky se potvrdily. Po prvním verdiktu, kdy jsem ještě neměl určené stadium, jsem požádal o invalidní důchod. Důchod a ani částečný mi samozřejmě nebyl přiznán z důvodu, že se nemají od čeho chytit, že nemám určené stadium....zkrátka výmluvy, ale i tak jsem se to snažil pochopit s tím, že si o důchod požádám, až mi určí stadium. V této době jsem měl zánět kyčle s velkými bolestmi. Že mě bolí všechny kosti, celé tělo, a že je to nevyléčitelná nemoc s konečným stavem ztuhnutí.... o tom nepovídím, to snad každý rozumný doktor musí vědět, jestli chce vykonávat svědomitě doktořinu.

Nyní je závěr takový: Ankolyzující spondylitida V. stadium, BASDAI 3,8, inic. osteoroposa L1-L3.

Můj stav je kolísavý.... dnes mě bolí ramena, zítra všechny klouby...... za měsíc zánět kyčle.

Míra postižení je dle posudkové lékařky prakticky ta samá, minule 15%, nyní 20%.

Opět výmluvy, a proč nemarodím, když mě to tak bolí. Nemarodím z důvodu, že nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit marodit. Vše řeším dovolenou nebo náhradním volnem. Posudková lékařka se dokonce vyptává, kdo za mě tedy pracuje..... nevím, zda má vůbec právo zjišťovat tyto informace. Tady se jedná o moje zdraví, a ne o to, kdo mi pomáhá, nebo ne. Jsem celkem zhnusen tímto jednáním. Pokud vím, 5. stadium je už bráno jako těžké postižení. Myslím, že si svévolně překrucuje hodnocení a závěr revmatologa a ostatnich doktorů, tedy plýtvá prací kolegů.

Prosím o radu, chci podat námitku proti rozhodnutí..... má význam se soudit a jestli je vůbec s tímto onemocněním možné dosáhnout na aspoň částečný inavlidní důchod?

Děkuji za odpoveď

S pozdravem Tonda.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Tondo,

doporučuji Vám poslat námitku, kterou Vám posílám.

S pozdravem Václav Krása

 

 Pozn.: Pro námitky doporučuji volit stejnou strukturu jako u správní žaloby, ovšem s tím, že v petitu tj. to, co se požaduje, nebude zrušení rozhodnutí, ale jeho změna, tak, že se námitkám vyhovuje a důchod se přiznává ve stupni I. – III. podle okolností.

 

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08  Praha 5

Věc: Námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odnětí částečného invalidního důchodu

Rozhodnutím ČSSZ č.j.: …….. ze dne ……. rozhodla ČSSZ o odnětí mého invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je odůvodňováno tím, že podle posudku OSSZ …….. ze dne …… již nejsem invalidní neboť má pracovní schopnost údajně poklesla pouze o 0 %. Proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a to z následujících důvodů:

I.
Rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávně a neúplně zjištěného stavu. Jak vyplývá z předchozích rozhodnutí ČSSZ a to
1) ze dne 6. 2. 2004, č.j.: ………….. bylo důvodem přiznání mé částečné invalidity postižení páteře dle přílohy č. 2 vyhl. 284/1995 Sb., jmenovitě kapitola XV. odd. F položka 2 pís. c). Toto postižení je definováno jako „středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká staticko dynamická insuficience s ohodnocením 30-40“ bodů ztráty schopnosti soustavné výdělečné činnosti.
Onemocnění páteře bylo potvrzeno i dalším rozhodnutím ČSSZ a to v roce ………., kde došlo pouze ke změně z pís. c) na pís. b).
Postižení páteře je dále prokázáno RTG vyšetřeními ze dne 20. 4. 2007 v němž je konstatováno blokové postavení C2-6, snížení pl C3, 5, kde jsou i dorsální osteofyty.
V této zprávě se konstatuje vhodnost doplnění šikmých snímků k vyloučení foraminostenoz. Doplňujícím vyšetřením ze dne …………… byla prokázána foraminostenoza C3/C4 vlevo a zúžení foramina C4/C5 a C5/C6 a foraminostenoza C5/C6 vpravo na podkladě nejspíše osteofytů.
Přestože uvedené lékařské zprávy byly posuzujícímu lékaři k dispozici a minimálně musel o jejich existenci vědět z předchozích posudků, zcela je ignoroval, přestože z charakteru postižení je zcela jasné, že jde o vady trvalé, odstranitelné pouze operativně, nikoli podáváním utišujících prostředků a léčebnou rehabilitací, které provádím.
Důkazy:
1) Kopie předchozích rozhodnutí a záznamů posudkového lékaře.
2) Lékařské zprávy MUDr. ……………. ze dne ………..
3) Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

II.
V posudkovém zhodnocení ze dne ,,,,,,,,,,, které bylo podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí se uvádí, že dlouhodobé zdravotní potíže jsou pravděpodobně způsobeny somatizační poruchou s úzkostně neurotickým syndromem. Tento závěr vychází zřejmě vyšetření …………….. a to ze dne ……………. Uvedená nebo částečně podobná zpráva MUDr. ……………. ze dne ……………… byla zřejmě podkladem pro rozhodnutí o částečné invaliditě ze dne …………….., kde ve výsledcích lékařského jsou již nálezy na páteři zcela opominuty a důvody invalidity jsou stanoveny v kapitole V. položce 4 pís. c) těžké neurotické stresové a somatomorfní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, obsedantně kompulsivní poruchy, reakce na stres, poruchy přizpůsobení, disociační poruchy. I kdyby tomu tak bylo, je i v současné úpravě (vyhl. 359/2009 Sb., kapitola V položka 5 c) toto postižení hodnoceno 25 – 35 body.
Ze souhrnu lékařských zpráv MUDr. ……….. vyplývá zhoršení zdravotního stavu od vyšetření z ………. k  ……………, spočívající v horší komunikaci, horší artikulaci, snížení schopnosti učit se a omezením schopnosti naplánovat si aktivity a provádění náročnější činnosti, vyskytují se četné chyby v počtech. Přítomnost bludu, uváděná PhDr. Javůrkovou nebyla zjištěna. Ve zprávě se konstatuje „pacientka selhává, intelektově klesá, doporučení: maximální redukci stresu k omezení fyzické i psychické zátěže“. Zhoršení je demonostrováno na celé řadě konkrétních případů.
Důkazy:
1) Uvedené lékařské zprávy
2) Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

III.
Zcela opominuty byly nálezy z oddělení magnetické rezonance radiodiagnostické kliniky VFN v ………….. a oddělení …………… z období 2004 a 2006, kde je konstatováno poškození levé části mozkové hemisféry. Ve zprávě prof. MUDr. ……………  Se uvádí, že by mohlo jít o ischemické postkontuzní změny.
Závěr o organickém původu poruch  prokazuje i velkéPET mozku funkční k posouzení regionálního metabolismu glukózy paietálě vlevo. M okolí se vyskytuje hypometabolismus. V ostatních částech mozku je metabolismus glukózy ve fyziologických mezích.
Důkazy:
1) Uvedené lékařské zprávy
2) Výslech účastníků s výhradou dalších důkazů

IV.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základní postižení uvedená v bodech I a II má být samostatně má být hodnoceno mezi 35 – 40 body s možností zvýšení o 10 procentních bodů. Za tohoto stavu je zcela nepochopitelné jak mohl rozhodující orgán dospět k hodnotě 0 bodů.

V.