Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Vyhrazené parkování pouze pro řidiče - doplnění

Autor Alena
Předmět Vyhrazené parkování pouze pro řidiče - doplnění
Dotaz Vážený pane Kráso, děkuji za odpověď na můj před chvílí podaný dotaz. Mezitím jsem prohledala internet a našla podmínky, které sem kopíruji (rozhodující část je od druhé půlky dokumentu). Myslím, že kamarádka měla pravdu. Jsem z Ústí n/L. Myslíte, že toto mění situaci? Možná by mi pomohla ta skutečnost, že silnice před domem je naše vlastnictví, ale přesto...mlčeti zlato asi... co na to říkáte? Děkuji Alena Žádám z titulu svého tělesného postižení o povolení ke zřízení vyhrazeného parkování v bezprostřední blízkosti svého bydliště. ODDÍL I. - Údaje o žadateli 1. Žadatel (jméno, příjmení): 2. Číslo elektronicky čitelného identif. dokladu: 3. Adresa trvalého pobytu (nepovinný údaj): 4. Jsem držitelem řidičského oprávnění: 5. Jsem vlastníkem silničního motorového vozidla (druh vozidla, registrační značka vozidla): 6. Výše uvedené vozidlo řídím sám:ano / ne * *nehodící se škrtněte 7. Jsem držitelem průkazu ZTP/P a parkovacího znaku č.: ODDÍL II. Podmínky pro poskytování vyhrazených parkovacích míst pro tělesně postižené: Dopravní situace v našem městě neumožňuje, aby mohli občané parkovat se svými vozidly v bezprostřední blízkosti svého bydliště. Zřizování vyhrazených parkovacích míst by celkovou situaci ještě zhoršovalo. Proto se vyhrazená parkovací místa poskytují pouze v ojedinělých a odůvodněných případech, zásadně však ne fyzickým osobám. Citlivou záležitostí je situace zdravotně či tělesně postižených občanů. Ani v těchto případech není v možnostech města vyhovět všem zájemcům. I když na zřízení vyhrazeného parkovacího místa není žádný právní nárok, snaží se Městský úřad vyjít vstříc alespoň těžce postiženým a imobilním občanům. Jedná se především o vozíčkáře a podobně postižené. Vzhledem k velmi omezeným možnostem a k vysokému počtu držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P bylo nutné stanovit kritéria, při kterých by bylo možné vyhrazené parkovací místo přidělit. Přesto je splnění těchto kritérií pouze doporučením pro silniční správní úřad, samotné vybudování parkovací místo může být poskytnuto až na základě posouzení dopravní situace v místě bydliště žadatele a stupňů jeho imobility. Podmínky pro možné poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa: Žadatel o vyhrazené parkovací místo musí být těžce imobilní a musí splňovat následující podmínky přílohy č.2 odst. 3 vyhlášky č.182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro které mu byl vydán průkaz ZTP/P: 1. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P): a) anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli, b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí dolní končetiny v úrovni stehenní kosti c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza ) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů), d) těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s odkázaností na vozík pro invalidy, funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina, f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti, Žadatel musí při podání žádosti předložit: • rozhodnutí úřadu, který průkaz ZTP/P vydal • platný řidičský průkaz • technický průkaz vozidla znějící na jméno žadatele. V případě doručení poštou či jinou osobou, musí být k žádosti přiložena kopie výše uvedených dokladů • lékařské potvrzení V případě kladného vyřízení se vyhrazené parkovací místo poskytuje na dobu 1 kalendářního roku. Před uplynutím této lhůty musí žadatel výše uvedenými doklady prokázat, že nadále trvají podmínky, pro které bylo bezplatně poskytnuto vyhrazené parkovací místo. V případě nesplnění této podmínky a nereagování ani na následnou výzvu správního úřadu bude vyhrazené parkovací místo zrušeno. Pokud v průběhu poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa pominou důvody pro jeho poskytnutí (prodej vozidla, zrušení platnosti řidičského oprávnění, nemožnost sám dále užívat motorové vozidlo, zrušení či překvalifikace rozhodnutí o přiznání ZTP/P apod) musí být tato skutečnost neprodleně oznámena na správním úřadu, který vyhrazené parkovací místo poskytl. Silniční správní úřad, který vydává rozhodnutí o poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa je oprávněn posoudit a rozhodnout o nezbytnosti poskytnutí vyhrazeného parkovacího místa . Vyhrazená parkovací místa neposkytují: • držitelům průkazu ZTP/P, kterým nebylo vydáno rozhodnutí s přiznáním výše uvedeného stupně postižení • držitelům průkazů ZTP/P, kteří nevlastní řidičské oprávnění nebo nevlastní motorové vozidlo (na užívání cizích motorových vozidel ani vozidel rod. příslušníků se vyhrazené parkovací místo zásadně neposkytuje) • zdravým občanům, kteří v případě potřeby postižené převážejí

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Aleno,

vašemu dotazu nerozumím, vše co je v dokumentu jsem uvedl. Vzhledem k tomu, že na vyhrazené parkovací místo není právní nárok, tak si každé město stanoví vlastní podmínky, které musí žadatel splnit. Pokud jde o Váš konkrétní přípaqd, tak se také domnívám, že mlčeti zlato. Pokud je vozovka ve vlastnictví Vašeho domu a nikdo nezpochybňuje Vaše parkovací místo, tak bych určitě nežádal o jeho obnovení.

S pozdravem Václav Krása