Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Parkovací průkaz?

Autor Drahomíra Urbášková
Předmět Parkovací průkaz?
Dotaz

Dobrý den pane Krása.

Mám průkaz ZTP z dúvodu praktické hluchoty. vydán v roce 2008, ke kterému jsem dostala kartičku, tu s vozíčkem pro parkování na vyhrazených místech pro invalidy. Nyní tady čtu to rozlišení 02 nebo 01...  Vúbec tomu nerozumím, protože mám na průkazu  číslo AA55022 a na kartičce do auta číslo stejné.

Jak to tedy je pro mě? Že nemusím kupovat dálniční známku, je mi jasné, stejně jako, že průkaz s trvalou platností musím k 1.1. 2016 vyměnit, ale jak je to tedy s parkováním. Platí mi výhoda parkování na vyhrazených místech nadále?

Moc Vás zdravím a děkuji za odpověď. Drahomíra Urbášková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Urbášková,

posílám Vám znění § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

§ 67

Speciální označení vozidel a osob

    (1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
 
    (2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu24).
 
    (3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
 
    (4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu24), který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
 
    (5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a lékaři konající návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 
    (6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.
 
    (7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.
 
    (8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.
 
    (9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu25). Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu1) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.
 
    (10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.
 
    (11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob.
 
____________________
 
1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
24) § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 
25) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

U neslyšících osob zůstává nadále označení O 2 a nemají parkovací průkaz. Tudíž se na ně nevztahuje ani možnost parkovat na vyhrazených parkovištích. Označení O 2 je důležité proto, aby ostatní účastníci silničního provozu věděli, že vůz řídí neslyšící osoba. Vztahuje se však na Vás upuštění od dálničních poplatků.

S pozdravem Václav Krása