Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Necitlivost mocných.

01.11.2015, 16:12   |  
Nedávno se uskutečnilo jednání Národní rady osob se zdravotním postižením ČR s představiteli vládní koalice o zvýšení příspěvku na péči. Jednání ve večerních hodinách trvalo téměř hodinu a účastnili se ho špičky koaličních stran. Podmětem k jednání bylo schválení státního rozpočtu vládou, která neschválila 1 mld. Kč v rozpočtu na zvýšení příspěvku na péči. NRZP ČR šla do jednání s těmito požadavky: - urychlené projednání návrhu novely zákona o sociálních službách, který obsahuje zvýšení příspěvku na péči - vnitřní úpravu návrhu státního rozpočtu na rok 2016 tak, aby v kapitole MPSV ČR u položky příspěvek na péči byly zvýšeny prostředky na valorizaci příspěvku na péči - definitivní rozhodnutí o výši valorizace příspěvku na péči, přičemž NRZP ČR trvá na jeho zvýšení o 10 % od 1. 7. 2016. Především ministr Andrej Babiš trval na tom, že nelze zvýšit příspěvek na péči o 10 % od 1. 7. 2016. Souhlasil pouze s variantou zvýšení příspěvku na péči ve dvou etapách, a to o 5 % od 1. 7. 2016 a o 5 % od 1. 1. 2017. Postupně se k tomuto názoru připojili i představitelé KDU-ČSL a ČSSD. Závěr jednání byl takový, že vláda projedná návrh zákona o sociálních službách s valorizací příspěvku na péči do konce roku 2015. Valorizace příspěvku na péči bude ve dvou etapách, to je 5 % od 1. 7. 2016 a 5 % od 1. 1. 2017. Úpravu rozpočtu není potřeba provádět, protože pokud zákon bude schválen, tak se jedná o mandatorní výdaj, který musí stát v každém případě uhradit. Hlavním argumentem vládních představitelů byl obligátní nedostatek peněz. Na závěr jednání jsem přítomným sdělil, že NRZP ČR nesouhlasí s rozdělením valorizace příspěvku na péči do dvou etap. Náš požadavek je nadále zvýšení příspěvku na péči o 10 % od 1. 7. 2016. Důvodů, proč trváme na valorizaci příspěvku na péči, je mnoho. Jsou to obecné podmínky a naše přesvědčení, že na růstu bohatství se mají podílet všechny skupiny občanů. Výkonnost ekonomiky je vysoká a je v pořádku, že vláda přidala zaměstnancům, něco důchodcům, poskytovatelům sociální péče a dalším. V kontextu těchto faktů neobstojí argument, že na zvýšení příspěvku na péči nejsou finanční prostředky. Potom jsou tu speciální argumenty, které však vláda vůbec nechce zohlednit. Příspěvek na péči nebyl od roku 2007 valorizován, ačkoliv cena služeb se od té doby zvýšila o 53 % a obecná míra inflace vzrostla o 17 %. Procento lidí, kteří v České republice pobírají příspěvek na péči, je 3,1 %. Evropský průměr je 4,5 – 9 %. Procento výdajů evropských zemí na sociální služby činí standardně 2 % HDP, v naší zemi jsou výdaje na tuto oblast pouze ve výši 1 % HDP. Proto nelze tvrdit, že na tuto oblast nejsou zdroje. Samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí dospělo ve své analýze k závěru, že důvody pro zvýšení výše dávky jsou legitimní a podporují ho i obecné teorie, že dávky mají zachovávat svoji reálnou hodnotu. Za více než 9 let existence příspěvku na péči docházelo průběžně k poklesu jeho reálné hodnoty. Velmi dramatická je situace v neúplných rodinách, kde je pouze jeden člen, který pečuje o dítě s těžkým zdravotním postižením, vyžadující celodenní péči. Jejich jediným příjmem je příspěvek na péči a dávky hmotné nouze. Taková rodina žije v hmotné nouzi, protože si často ještě musí kupovat některé zdravotnické prostředky. Pečující osoby žijí v neustálém stresu, ztrácí sociální kontakty a nikde nevidí světlo na konci tunelu. V této souvislosti je zarážející postoj médií. Pořád nám předkládají těžkou situaci lidí, kteří si často svoje obtíže způsobili sami, ale prakticky se nevěnují osudům těchto „zapomenutých“ lidí, kteří si svoje problémy nezpůsobili. Rozhodli se pouze, že se budou chovat lidsky a svého bližního „neodloží“ do ústavní péče. Kdyby tak udělali, měli by snadnější život, ale vnitřně by cítili, že se nezachovali správně. Je až nepochopitelné, že vláda odkládá valorizaci příspěvku na péči na co nejpozdější dobu, a přitom si je dobře vědoma toho, že péče v rodinách je podstatně levnější. Péče v rodinách o závislé osoby je poskytována v 70 %. Pouze ve 30 % je pomoc poskytována potřebným osobám registrovanými sociálními poskytovateli služeb. Pokud by se všichni rozhodli, že péči doma nebudou poskytovat, stát by nebyl schopen péči zajistit a výdaje na sociální služby by se výrazně zvýšily. Jaká je současná situace? Tím, že předseda vlády stanovil termín projednání zákona o valorizaci příspěvku na péči až do konce roku, je ohroženo přijetí zákona včas, aby mohla být provedena alespoň 5 % valorizace od 1. 7. 2016. To znamená, že pečující osoby budou zase odsunuti. Je to jako s tím příslovím, „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“. Trpělivost i těchto lidí má svoje hranice.